Nieuwe Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha van kracht

Met salarisverhoging en andere wijzigingen
 
Nieuwe Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha van kracht
De Ledenraad van de LHV en de achterban van de LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Hidha. Ook heeft de Ledenraad het principeakkoord voor de Cao Huisartsenzorg onderschreven. Dit betekent dat de nieuwe cao’s definitief zijn en alle afspraken vanaf nu gelden.

Cao Huisartsenzorg

De nieuwe Cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Vooruitlopend op de uitwerking van de nieuwe tekst voor de cao Huisartsenzorg, bieden we u een overzicht van de salarisschalen per 1 juli 2019

De lonen worden structureel verhoogd met 6 procent op de volgende wijze:

 • 3 procent per 1 juli 2019 en
 • 3 procent per 1 april 2020

De Cao Huisartsenzorg wordt geactualiseerd en verduidelijkt waar nodig, mede in verband met nieuwe wetgeving. De functie van Praktijkmanager wordt opgenomen in de Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van de cao een viertal functies opnieuw worden gewogen in de FWHZ. Het gaat om doktersassistent (inclusief de spreekuurondersteuner), praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist en physician assistant. We houden u op de hoogte via de website van de LHV en de digitale nieuwsbrief.

Meer informatie

Eerder nieuwsbericht 19 april 2019: Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 

Cao Hidha

De nieuwe Cao Hidha loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. Bekijk de Cao Hidha hier

Het volgende is (onder andere) afgesproken:

 • Salarisontwikkeling: Hidha’s krijgen per 1 september 2019 een salarisverhoging van 3 procent; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3 procent verhoogd.
 • Overwerk: in de vorige cao staat dat als parttime hidha’s gedurende een periode van 26 weken meer dan 10 procent overwerken (diensten uitgezonderd), ze hun werkgever kunnen verzoeken de omvang van het dienstverband uit te breiden. Om te voorkomen dat overwerken ‘structureel’ wordt, is afgesproken dat deze periode wordt verkort van 26 naar 13 weken.
 • Vergoeding diensten: de LHV en LAD vinden de vergoeding voor het verrichten van diensten op de Huisartsen Diensten Structuur niet brancheconform, daarom willen ze gezamenlijk optrekken richting de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de vergoeding te verhogen.
 • Overige vergoedingen: het maximum budget voor persoonlijke kosten wordt verhoogd van € 4.292,68 naar € 4.358,36, en is als volgt opgebouwd:
  • een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.309,86 (dit was € 2.275,05 in 2018);
  • naar rato van het dienstverband kan aanspraak worden gemaakt op een variabel bedrag van maximaal € 2.048,50 (dit was € 2.017,64 in 2018).
 • Vakantie: Hidha’s kunnen per kalenderjaar 40 vakantie-uren (voor parttimers naar rato van het dienstverband) kopen of verkopen.
 • Functiebeschrijving/functiewaardering: de LHV en LAD stellen een gezamenlijke werkgroep in om te komen tot een functiewaardering voor de functie van de hidha.
 • Duurzame inzetbaarheid: de LHV en LAD willen gedurende de looptijd van de cao concrete afspraken maken om hidha’s duurzaam en op een gezonde manier hun AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen laten bereiken.

Meer informatie

Eerder nieuwsbericht 23 mei 2019: LHV en LAD bereiken principeakkoord Cao Hidha