Nieuwe Cao Huisartsenzorg van kracht

 
Nieuwe Cao Huisartsenzorg van kracht
De huisartsenzorg heeft een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2017 en loopt tot 1 maart 2019. In dit bericht leest u over de belangrijkste wijzigingen en kunt u de cao downloaden.

In een duidelijk opgemaakte pdf vindt u alle nieuwe arbeidsvoorwaarden en salaristabellen voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts. Deze cao geldt ook voor het personeel op huisartsenposten.

Download cao

In juni stemden werkgevers en werknemers in met de nieuwe Cao Huisartsenzorg. Deze nieuwe cao loopt van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. Enkele van de belangrijkste veranderingen:

Salarisontwikkeling

Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent. Per 1 juli 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent. Verder wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 in december van beide jaren een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald.

Werkoverleg buiten werktijd

Het is voor veel praktijken lastig om werkoverleg met het complete team te kunnen voeren, omdat collega’s niet alle dagen aanwezig zijn. Daarom is afgesproken dat een werknemer soms ook buiten de gebruikelijke werktijd aan werkoverleg moet deelnemen.

De werkgever kan maximaal 2 uur per maand en 10 uur per jaar werkoverleg buiten de voor de werknemer gebruikelijke werktijd vaststellen. Werknemers krijgen deze uren uitbetaald, inclusief eventuele extra reiskosten.

Scholing

Het recht op scholing voor medewerkers met kleine contracten (gemiddeld 8 uur of minder per week) verandert van minimaal 20 naar minimaal 10 uur scholing per jaar.

Als hun werkgever geen of minder dan 10 uur scholing verplicht stelt kunnen werknemers naar eigen keuze geaccrediteerde scholing volgen tot een vastgesteld maximum aantal uren.

Duurzame inzetbaarheid van personeel

De duurzame inzetbaarheid van mensen wordt door de huidige leeftijdsopbouw van de werknemers in de huisartsenzorg steeds belangijker. Daarom komt er een werkgroep duurzame inzetbaarheid met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Deze werkgroep gaat aan de slag met zaken als werkdruk, ontwikkeling van competenties en scholing en gezond en veilig werken.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe cao? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten en praktijkondersteuners kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.

Download de Cao Huisartsenzorg 2017 - 2019