NMa en LHV maken afspraken over nakomen Mededingingswet (toezeggingsbesluit)

 
De LHV en NMa hebben afspraken gemaakt om te waarborgen dat de LHV niet collectief onderhandelt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd toezeggingsbesluit. Er verandert niets aan de bevoegdheden van de LHV; het besluit is een additionele toezegging om binnen de kaders van de wet te blijven. De bestuursorganen van de LHV hebben de toezeggingen geaccordeerd.

In haar persbericht van 15 oktober jl. over deze toezeggingen heeft de NMa aangegeven dat de toezeggingen passen in de sectorbrede aanpak van de NMa in de huisartsenzorg. Daarbij is ook de boete genoemd die is opgelegd aan de LHV vanwege adviezen om de vestigingsvrijheid voor nieuwe huisartsen te beperken. De LHV wil hieraan toevoegen dat zij ontkent dat zij dergelijke adviezen heeft gegeven. Om die reden heeft de LHV bezwaar aangetekend tegen het boetebesluit. Deze procedure loopt nog.

Mededingingswet
In de Mededingingswet is bepaald dat geen enkele organisatie in Nederland collectief mag onderhandelen over concurrentieparameters. Dat geldt niet alleen voor de industrie en de dienstverlening, maar ook voor de zorg. Concurrentieparameters zijn hier onder meer de prijs, de hoeveelheid zorg en het assortiment dat aan patiënten geboden wordt.

Werkingsfeer toezeggingsbesluit
Een verbod op collectief onderhandelen geldt voor alle branche- en beroepsorganisaties. Met de toezeggingen van de LHV wordt extra gewaarborgd dat op dit vlak geen vergissingen worden begaan. De toezeggingen hebben slechts betrekking op de bestuursorganen en medewerkers van de LHV.

NMa persbericht op de NMA site