NZa: vrije tarieven voor huisartsenzorg in Jeugdwet en Wlz

 
NZa: vrije tarieven voor huisartsenzorg in Jeugdwet en Wlz
Huisartsen kunnen zelf afspraken maken met gemeenten over de zorg die gemeenten bij huisartsen inkopen voor kinderen en jongeren onder de Jeugdwet en over de bijbehorende vergoeding. Ook mogen huisartsen zelf met zorginstellingen afspraken maken over zorg voor cliënten die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) in een instelling verblijven en de tarieven hiervoor. De NZa stelt in beide situaties geen prestaties en tarieven vast, omdat deze zorg niet onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) valt. Daarmee reageert de NZa op vragen van de LHV om verheldering.

De LHV krijgt veel vragen van huisartsen over de ruimte die er is om afspraken met gemeenten te maken en vroeg de NZa om verduidelijking. Voor kinderen en jongeren met een psychische stoornis die onder Jeugdwet vallen, hebben huisartsen deze ruimte. Zij kunnen met gemeenten afspraken maken over hun inzet of die van de POH-GGZ, over hoe deze wordt betaald (bijvoorbeeld per uur, per consult) en over de hoogte van het tarief. Voor de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen (die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt) gelden de bekende prestaties en tarieven die de NZa heeft vastgesteld.

In het kader van de transitie naar de gemeenten, worden huisartsen regelmatig gevraagd om deel te nemen aan activiteiten die niet onder de huisartsenzorg vallen, zoals overleg over wijkplannen of afstemming in wijkteams. Huisartsen kunnen bij hun gemeente informeren naar het bestaan van een vacatiegeldregeling.

Huisartszorg in instelling

Alle zorg voor bewoners van een Wlz-instelling valt onder deze wet, ook huisartsenzorg. Huisartsen kunnen met instellingen afspraken maken over de huisartsenzorg die zij voor hun bewoners inkopen en de vergoeding daarvoor. De zorg voor cliënten die thuis wonen met een pgb (persoongebonden budget) of vpt (volledig pakket thuis) valt onder onder de Zvw, volgens de bekende prestaties en tarieven.

De LHV kan uiteraard geen uitspraken doen over (de hoogte van) tarieven.