Onderhandelaarsakkoord Cao Hidha bereikt

 
Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor huisartsen in dienstverband. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in en heeft een looptijd van 3 jaar, van 1 april 2014 tot 1 juli 2017. De LHV en de LAD zijn verheugd over dit feit en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun achterbannen.

Salarisontwikkeling

De vorige cao liep per 1 april 2014 af. Daarom is per 1 juli 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 2,5 procent. Ook gaat de eindejaarsuitkering omhoog met 0,75 procent. Per 1 januari 2016 gaan de salarissen met 0,25 procent omhoog, gevolgd door een verdere verhoging met 1,25 procent op 1 juli 2016. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,25 procent plaats.

Intrekken salarisrichtlijn LAD

Tot op heden konden werkgevers en werknemers afspraken maken aan de hand van de Cao Hidha of de Salarisrichtlijn LAD. Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Salarisrichtlijn LAD en wordt de Cao Hidha de enige norm voor de arbeidsvoorwaarden van de hidha. Daarvoor zal de Cao Hidha algemeen verbindend verklaard moeten worden. Voor huisartsen die nu onder de LAD-salarisrichtlijn vallen, geldt een overgangsregeling. Centraal uitgangspunt in de cao is dat zij er netto in salaris niet op achteruit gaan. Bovendien komt er een adviescommissie waar werkgevers en hidha’s terecht kunnen voor advies bij de omschakeling naar de nieuwe cao.

Verruiming dagvenster

Per 1 januari 2016 wordt het dagvenster verruimd naar 07.00 uur tot 20.00 uur. Deze verruiming werd eerder ook ingevoerd in de Cao Huisartsenzorg. Door invoering van hetzelfde dagvenster in de Cao Hidha kunnen werkgevers makkelijker het dagvenster verruimen daar waar de situatie of de patiëntenpopulatie daar om vraagt.

Reparatie duur en opbouw WW en WGA

Per 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de duur en opbouw van de WW afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden. In de Stichting van de Arbeid is afgesproken dat hiervoor een reparatiemaatregel komt in de vorm van een private verzekering. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat gedurende de looptijd van deze cao er geen werknemerspremie voor de reparatie van het derde WW-jaar wordt geheven.

Aansprakelijkheid

Aan de huidige afspraken over aansprakelijkheid is toegevoegd dat de werkgever ook in geval van strafrechtprocedures voorziet in een adequate rechtsbijstandverzekering. In de cao vertaalt dit zich in de tekst: “werkgever voorziet in een adequate rechtsbijstandverzekering indien de werknemer en degene die de werknemer begeleidt terzake wordt betrokken in een interne of externe klachtenprocedure, inclusief straf- en tuchtrechtprocedures.”

Bekijk voor meer informatie en de overige afspraken het onderhandelaarsakkoord.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Bijlage: opheffen salarisrichtlijn180.56 KB