Onderhandelingen Cao Huisartsenzorg opgeschort

 
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor de medewerkers in de huisartsenzorg zijn opgeschort. De reden hiervoor is dat partijen nog te ver uit elkaar liggen over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het leeftijdsgebonden extra verlof, het scholingsrecht bij kleine contracten en de loonstijging. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken uit de cao 2014 van kracht.

Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers

LHV en InEen willen graag het leeftijdsgebonden extra verlof beëindigen, omdat een paar extra vrije dagen onvoldoende bijdraagt aan het langer duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers in de huisartspraktijken en op de huisartsenposten. Een gerichte en concrete aanpak om medewerkers vitaal, gezond en goed geschoold te houden, draagt daar volgens de werkgeversorganisaties wel aan bij. Het geldbedrag dat vrijvalt als er geen leeftijdsgebonden extra verlof meer is, zal dan in een structurele loonstijging worden omgezet.

Werknemerspartijen zijn bereid deze regeling voor nieuwe instroom per 1 januari 2016 te beëindigen, maar willen dat iedere medewerker die inmiddels recht heeft op leeftijdsverlofuren deze ook behoudt. Hierdoor zou de afbouw van de rechten tot wel 17 jaar kunnen duren. Werkgevers vinden dat te lang en willen deze rechten afbouwen in maximaal 4 jaar.

Scholing en loonstijging

Ook over de betaalde scholingsuren voor deeltijdmedewerkers met een zeer klein contract zijn partijen het nog niet eens geworden. Werkgevers stellen voor om deze aanspraak te beperken. Medewerkers krijgen dan niet de volledige 20 uur scholing doorbetaald, maar volgen een deel van de scholing in eigen tijd. Tot slot bleek er geen brug te slaan tussen de gevraagde loonsverhoging en de ruimte die werkgevers zien om tot een verantwoorde loonontwikkeling in de huisartsenzorg te komen.

Onderhandeling opgeschort

Na de meest recente (vierde) onderhandelingsbijeenkomst zagen met name de bonden geen verdere mogelijkheden om dichter tot elkaar te komen. Daarom hebben zij het overleg opgeschort. Werkgevers- en werknemerspartijen zullen deze opschortingsperiode benutten om met de eigen achterban in overleg te gaan. LHV en InEen zijn ervan overtuigd een voorstel te hebben gedaan dat recht doet aan de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en gaan ervan uit dat het overleg binnenkort weer kan worden hervat.

Werkgevers (LHV en InEen) en werknemers (NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) waren sinds begin januari in gesprek over een nieuwe cao.