Overzicht aangepaste wetten en regels per 1 juli

 
Overzicht aangepaste wetten en regels per 1 juli
Op 1 juli 2020 zijn sommige wetten en regels aangepast. Wij zetten de wijzigingen die de huisartsenzorg raken voor u op een rij.

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

1. Geen wetswijzigingen op het dossier van de DBA

De aangekondigde wetsvoorstellen die bedoeld waren om de onduidelijkheid en onrust rond de Wet DBA weg te nemen worden niet verder opgepakt. Concreet betekent dit:

  • Het wetsvoorstel onderkant markt met minimumtarief a € 16,- (Wet Minimumtarief Zelfstandigen, WMZ) wordt niet ingediend;
  • Het wetsvoorstel Wet Zelfstandigenverklaring (WZV) wordt ook niet ingediend. De wet hield in dat bij een uurtarief van meer dan € 75,- per uur gedurende een jaar een opdracht als zzp-er uitgevoerd kon worden zonder dat het risico bestond dat de opdracht later zou worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst;

De reden om de wetsvoorstellen niet in te dienen zijn de enorme administratieve last en kritiek op het voorstel vanuit werkveld, alsmede werkgevers- en werknemerspartijen. Het kabinet blijft wel inzetten op de introductie van de zogenaamde webmodule en zal hiertoe een pilot starten in het najaar welke een half jaar zal duren. De webmodule wordt niet verplicht en is enkel een tool voor de opdrachtgever om na te gaan of een bepaalde opdracht wel of niet door een zelfstandige kan worden uitgevoerd. Zodoende hoopt men vooraf zekerheid te geven over de arbeidsrelatie, mits in de praktijk ook op die wijze wordt samengewerkt.

De webmodule in de huidige vorm is voor de huisartsenzorg niet werkbaar. Vooralsnog blijft de modelovereenkomst (zoals die nu worden gebruikt en die we als LHV hebben afgestemd met de belastingdienst) óók een middel om hetzelfde te bereiken, namelijk duidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsverhouding. Met andere woorden: u kunt de modelovereenkomsten blijven gebruiken als alternatief voor de webmodule.

Het feit dat de voorgestelde wetswijzigingen niet worden ingediend, impliceert niet dat er niets gaat veranderen op dit dossier. Lees in ons webdossier meer over de DBA en hoe u kunt voorkomen dat uw opdracht (achteraf) wordt aangemerkt als dienstbetrekking. Het is een wijdverspreid misverstand dat er momenteel niet kan worden gehandhaafd. 

2. Patiënt krijgt recht op elektronisch inzien en meenemen dossier

Op 1 juli treedt een onderdeel van Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Dit onderdeel geeft patiënten het recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt.

Zie voor meer informatie ons nieuwsbericht hierover.

3. Patiënt krijgt recht op ‘logging’-gegevens

Dit is inzage in welke zorgverleners toegang hebben tot zijn patiëntendossier via het elektronisch uitwisselingssysteem (LSP). Dat betekent dat de patiënt inzage krijgt in wie gegevens beschikbaar heeft gesteld en wie ze wanneer heeft ingezien, de zogenaamde ‘logging’ gegevens.

U hoeft géén ‘logging’-gegevens bij te houden van het gericht sturen en verzenden van een bericht door de ene zorgverlener naar de andere in het kader van een behandeling. Bij een dergelijke uitwisseling wordt verondersteld dat de patiënt daarvan weet en daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Donorwet is van kracht: langer de tijd voor het maken van keuze

Met de invoering van de donorwet vraagt de overheid aan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die nog geen keuze over orgaandonatie en weefseldonatie heeft vastgelegd in het Donorregister, dat wel te doen. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten om mensen langer de tijd te geven voor hun keuze. Vanaf september krijgt iedere volwassene die nog geen keuze heeft gemaakt een brief in de bus.

5. Medewerkers krijgen recht op aanvullend geboorteverlof (Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG)

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog eens vijf weken verlof bij. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar ook in één keer in goed onderling overleg tussen werkgever en werknemer. De eerste week geboorteverlof wordt het salaris volledig doorbetaald door u als werkgever, de volgende weken krijgt een medewerker een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van hun dagloon.

6. Maximumdagloon hoger per 1 juli

Per 1 juli 2020 wordt het maximum dagloon (onder andere van belang bij doorbetaling tijdens ziekte en geboorteverlof) verhoogd van € 219,28 naar € 222,78.

7. Minimumloon gaat omhoog

Per 1 juli stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.
Het start-salaris binnen de Cao Huisartsenzorg, salarisschaal 1, ligt hoger dan dit minimumloon.

8. Cliëntenraad voor grote praktijken

Op 1 juli is de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz) in werking getreden. Als de coronacrisis er niet was geweest, zouden huisartsenpraktijken met meer dan 25 medewerkers op dat moment een cliëntenraad moeten hebben. Hiervoor hebben we uitstel gekregen. Wel moeten zorgaanbieders die niet eerder verplicht waren een cliëntenraad  te hebben, vanaf 1 juli met de implementatie/introductie ervan aan de slag.

9. Start aanvragen subsidie praktijkleren voor doktersassistent in opleiding

Een BBL-plek voor een doktersassistente valt onder de subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OCW. Hiervoor moet de huisartsenpost of -praktijk een erkend leerbedrijf zijn. De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een huisartsenpraktijk als leerbedrijf maakt voor de begeleiding van een doktersassistent in opleiding (BBL).  Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 euro per gerealiseerde praktijkplaats per jaar. De hoogt ervan de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat u als leerbedrijf een BBL-student heeft begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting in verband met het coronavirus of weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch de deuren moesten sluiten, brengt de subsidieverstrekker (RVO) de weken waarin u de BBL student(en) niet konden begeleiden niet in mindering op de subsidie. 

De aanvraagperiode voor het school- of studiejaar 2019/2020 is van 1 juli 2020 tot en met 16 september 2020. Lees hier meer over subsidiemogelijkheden voor doktersassistenten in uw praktijk.

10. Transitievergoeding zieke werknemers gecompenseerd

Vanaf 1 april 2020 biedt het UWV compensatie voor transitievergoedingen die sinds 1 januari 2015 zijn betaald aan medewerkers die bij ontslag minimaal twee jaar arbeidsongeschikt waren. Voor het beëindigingen van arbeidsovereenkomsten, welke hebben plaatsgevonden tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, moet de aanvraag voor compensatie uiterlijk 30 september 2020 zijn gedaan.

Lees via het UWV meer informatie over de compensatieregeling.

11. Verruimde regeling verlagen transitievergoeding

Kosten, die werkgever heeft gemaakt voor activiteiten, die de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie vergroten, zijn al onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de transitievergoeding. Per 1 juli 2020 kan de werkgever ook kosten, gericht op een bredere inzetbaarheid van de werknemer binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld met het oog op een andere functie, op de transitievergoeding in mindering brengen. Het moet dus gaan om kosten, die de werkgever tijdens het dienstverband heeft gemaakt voor activiteiten met als doel de brede inzetbaarheid te bevorderen, tenzij de werknemer de verworven kennis en vaardigheden met name heeft aangewend in de functie, die hij vervulde bij aanvang van de activiteiten. Dit moet werkgevers stimuleren om tijdens het dienstverband te investeren in brede inzetbaarheid van werknemers.

Bestaande voorwaarden blijven gelden, waarvan de belangrijkste zijn:

  • De kosten moet binnen 5 jaar voor einde dienstverband zijn gemaakt;
  • De kosten mogen niet betreffen, die gemaakt voor verbetering van he functioneren van de werknemer; de werkgever moet de kosten voor de werknemer specificeren;
  • De werknemer moet schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van die kosten

Zie voor meer informatie deze link

12. Tegemoetkoming herregistratie-eisen in tijden van corona

Vanwege de coronacrisis heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een regeling getroffen voor herregistratie. Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de RGS zodat (huis)artsen inzetbaar blijven. Daarnaast krijgen zij die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10 procent.

U vindt de coulanceregeling op de KNMG-website. U vindt hier ook een aantal veelgestelde vragen over herregistratie in tijden van COVID-19. Voor de huisarts gelden ook praktische aanpassingen voor de externe kwaliteitsevaluatie en de evaluatie individueel functioneren. Lees hier meer.

13. Steunmaatregelen werkgevers en zelfstandigen vanwege corona

Een overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op huisartsen staat op de website van de LHV.