Politieke steun voor apotheekhoudende huisartsen

 
Politieke steun voor apotheekhoudende huisartsen
Bijna alle politieke partijen hebben de problematiek rondom apotheekhoudende huisartsen ter sprake gebracht tijdens het debat over de eerstelijnszorg van 17 maart. Er werd gepleit voor een verbreding van het vergunningsbeleid voor apotheekhoudende huisartsen, zoals ook de Apotheekhoudende Afdeling LHV al langer betoogt.

In aanloop naar het debat heeft de LHV aandacht gevraagd van het ministerie van VWS en de Tweede Kamer voor de onlogische invulling die VWS nu geeft aan het vergunningsbeleid voor apotheekhoudende huisartsen. Nu wordt bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag waarbij de afstand tussen patiënten en openbare apotheek tussen de 3,5 en 4,5 km ligt, maar naar één criterium gekeken: of er een verbinding met het openbaar vervoer is naar de openbare apotheek.

Dit terwijl veel meer aspecten van belang zijn om te kunnen beoordelen of de vergunning verstrekt moet worden. Daar is niet eens een wetswijziging voor nodig. De Geneesmiddelenwet biedt reeds ruimte om meer criteria mee te nemen in de afweging. De LHV pleit nu al langere tijd voor het benutten van die wettelijke ruimte.

Kamermeerderheid voor

PvdA, CDA, ChristenUnie, SP en Groen Links spraken zich allen positief uit over het idee om breder te kijken naar de vergunningen voor apotheekhoudende huisarts. De VVD gaf aan vooral een pragmatische oplossing te willen. Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) gaf tijdens het debat aan graag een uitspraak van de Tweede Kamer te willen hebben over dit onderwerp en zal daarom hierover een motie indienen.

Oplossingen onderzocht

In haar reactie op de Kamerleden gaf minister Schippers aan dat het ministerie van VWS wel enkele oplossingsrichtingen kent, maar dat ze nu wil laten uitzoeken wat de impact is van die verschillende oplossingen. Ze zegde toe dat de uitkomsten van deze impactanalyse er voor de zomer moeten zijn. Tevens kondigde de minister aan dit onderwerp te willen bespreken tijdens het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn dat eind maart plaatsvindt en waar de LHV aan deelneemt. We houden u op de hoogte over het verdere verloop.