Praten over tarieven in strijd met Mededingingswet

 
Praten over tarieven in strijd met Mededingingswet
De LHV heeft medio december geconstateerd dat het delen van gegevens over tarieven hoogstwaarschijnlijk in strijd is met de Mededingingswet. Dit delen van gegevens gebeurde in een groep op Telegram waarin veel waarnemers actief zijn. De LHV is als organisatie extra kwetsbaar op het gebied van mededinging; wij willen niet in strijd met de wet handelen. Daarom hebben aan de LHV verbonden bestuurders deze app-groep verlaten. Dit op advies van onze jurist. In dit bericht meer over het noemen van tarieven in app-groepen.

De LHV is in het verleden meermalen door de ACM ACM aangesproken en ook is de ACM bij de LHV ingevallen wegens het maken van volgens hen ongeoorloofde afspraken. Een in 2010 opgelegde boete is later ingetrokken. Als organisatie zijn wij dan ook zeer alert op onze bestuurlijke verantwoordelijkheid in het volgen van de Mededingingswet.

Vragen over delen van informatie

Het besluit om de genoemde app-groep te verlaten leidt vanzelfsprekend tot veel vragen van huisartsen over de Mededingingswet en welke informatie zij wel en niet met elkaar mogen delen.

Ook krijgen wij als LHV vragen of het verstandig is actief te blijven in deze en in andere app-groepen en hoe te handelen als er het vermoeden is dat er zaken worden uitgewisseld die in strijd zijn met de Mededingingswet. Deze vragen zijn niet allemaal eenvoudig te beantwoorden.

Wij hebben hierover al contact gezocht met de ACM. Er is voor zover wij weten geen jurisprudentie. Vergelijkbare vragen zijn ook gesteld door Huisarts van de Toekomst. Wij trekken graag samen met hen op om deze duidelijkheid voor de huisartsen te verkrijgen. Wat wij huisartsen nu al kunnen adviseren:

Het gebruik van app-groepen en de ACM

Als u nu lid bent van een app-groep is dat in principe geen probleem. Dat geldt zowel voor landelijke als regionale app-groepen. Groepen op Whatsapp en Telegram zijn een belangrijk en nuttig instrument om snel gegevens uit te wisselen en contacten te leggen.

Huisartsen die deelnemen aan app-groepen vragen zich nu concreet af of zij als huisarts hun tarief bekend mogen maken in app-groepen of op websites. En welke verantwoordelijkheid je hebt voor wat anderen in de groep doen, of je iets mag vinden van informatie over tarieven en of je vacatures mag plaatsen met daarbij het tarief.

Individuele huisartsen mogen diensten vragen en aanbieden of vragen stellen over het verkopen of overnemen van een waarneming. Nu wordt daarbij ook regelmatig de vraagprijs in de groep gemeld. Dat is volgens onze jurist in andere sectoren niet gebruikelijk. We hebben de ACM expliciet gevraagd of dit mag, maar daar is nog geen antwoord op.

Het delen van informatie over het daadwerkelijk afgesproken of aangeboden tarief mag sowieso niet. Het tarief moet tussen de aanbiedende en verkopende huisarts individueel worden overeengekomen en mag niet gedeeld worden in de groep.

Als u constateert dat er informatie gedeeld wordt die niet is toegestaan, adviseren wij u dringend dit in de groep te melden met het verzoek deze informatie te verwijderen. Als desondanks dergelijke informatie gedeeld blijft worden, adviseren wij u de betreffende groep te verlaten. Het is niet noodzakelijk als individuele huisarts nu acuut groepen te verlaten, wel om alert te blijven.

Wij houden u op de hoogte mochten wij van de ACM andere adviezen krijgen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons hierover uiteraard benaderen.

Mededinging in de zorg

In de zorg is sprake van gereguleerde marktwerking. Dit betekent dat de Mededingingswet (MW) van toepassing is. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in de Richtsnoeren voor de zorgsector specifiek beschreven welke samenwerkingsvormen en gedragingen zijn toegestaan op basis van deze wet.

Meer specifiek voor de eerstelijnszorg wordt in de Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn uiteengezet op welke wijze de ACM toezicht houdt op zorgaanbieders in de eerste lijn.

Wat mag wel?

De regelgeving bepaalt dat huisartsen onderling informatie mogen delen in groepen of apps, zolang dat gaat over bijvoorbeeld landelijk of regionaal beleid, zorginhoud, kwaliteit, innovatieve ontwikkelingen of bijvoorbeeld het in kaart brengen van randvoorwaarden.

Wat niet mag is dat huisartsen:

  • de prijs verhogen, bijvoorbeeld door het maken van tariefafspraken of uitwisselen van informatie over tarieven zonder zorginhoudelijk doel.
  • de keuzevrijheid van patiënten beperken, bijvoorbeeld door het verdelen van patiënten (bijvoorbeeld naar postcode) zonder zorginhoudelijk doel.
  • innovatie in de zorg beperken, bijvoorbeeld door het gezamenlijk reguleren van de toetreding door zorgaanbieders.
  • collectief het aanbod richting patiënten beperken of collectief een contractvoorstel van een zorgverzekeraar boycotten.

Onderlinge concurrentie 

Huisartsen mogen de onderlinge concurrentie niet bewust vervangen door samenwerking of afstemming. Bijvoorbeeld: een groep huisartsen (die volgens de wet concurrenten van elkaar zijn) die elkaar informeren over hun (eventuele) plannen tot verhoging van hun (waarneem)tarieven.

Ook al spreken zij niet daadwerkelijk met elkaar af dat zij allemaal hun tarieven zullen verhogen (en met hoeveel), de informatie die zij uitwisselen kan namelijk als een richtpunt dienen bij het bepalen van individuele tarieven. 

Bekijk ook ons dossier ACM