Principeakkoord Cao Hidha bereikt

 
Principeakkoord Cao Hidha bereikt
Werkgeverspartij LHV en werknemerspartij LAD hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao Hidha. In het akkoord is onder meer een salarisverhoging van in totaal 4 procent afgesproken en zijn afspraken gemaakt over leeftijdsdagen, vergoedingen voor diensten en de rusttijd na nachtdiensten. De LHV en LAD denken hiermee een goede set afspraken te kunnen voorleggen aan hun leden.

De nieuwe Cao Hidha zal een looptijd hebben van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019. In het principeakkoord is onder andere het volgende afgesproken:

Salarisontwikkeling

Hidha’s krijgen met terugwerkende kracht per 1 juli 2017 een structurele salarisverhoging van 1 procent en per 1 januari 2018 een verhoging van 2,5 procent. De uitbetaling van beide verhogingen vindt plaats in juli 2018. Per 1 januari 2019 wordt het salaris nog eens met 0,5 procent verhoogd.

Leeftijdsdagen

De tabel van artikel 21 c wordt aangepast. Daarin wordt vermeld wanneer een werknemer recht heeft op leeftijdsverlofuren. De startleeftijd waarom de werknemer recht krijgt op de verlofuren wordt in 2 stappen verhoogd.

Huidige situatie Per 1 juli 2018 Per 1 juli 2019 Aantal uur
50 t/m 54 jaar 51 t/m 55 jaar 52 t/m 56 jaar 16
54 t/m 59 jaar 56 t/m 60 jaar 57 t/m 61 jaar 64
59 t/m AOW-leeftijd 61 t/m AOW-leeftijd 62 t/m AOW-leeftijd 80

Medewerkers die al leeftijdsdagen bezitten op grond van de oorspronkelijke tabel, behouden deze dagen zoals die in de huidige leeftijdsklasse zijn aangegeven. Zij komen in de volgende leeftijdsklasse wanneer ze daar op grond van de op dat moment geldende tabel recht op hebben.

Vergoeding voor diensten

Artikel 15a wordt verhelderd, zodat duidelijk is dat een huisarts in dienstverband hetzelfde uurtarief vergoed krijgt als de huisarts-praktijkhouder. Dat betekent dat de bruto-uur vergoeding van de hidha gelijk is aan de uurvergoeding van de praktijkhouder (hier gaan uiteraard nog wel alle werknemerspremies, belastingen en pensioen vanaf). De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die de NZa jaarlijks vaststelt.

Rusttijd na nachtdienst

Het recht op een rusttijd van minimaal 4 uur tussen een nachtdienst en een daarop volgende dagdienst wordt uitgebreid naar 8 uur (artikel 15 lid c).

Vergoedingen

De in artikel 18 genoemde vergoedingen worden als volgt geïndexeerd voor 2018:

Het maximum budget voor persoonlijke kosten bedraagt € 4.292,68 (dit was € 4.240,94  in 2017) en is als volgt opgebouwd:

  • een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.275,05 (dit was € 2.247,63  in 2017).
  • naar rato van het dienstverband kan aanspraak gemaakt worden op een variabel bedrag van maximaal € 2.017,64 (dit was € 1.993,32 in 2017).

Lees voor meer informatie en de overige afspraken het principeakkoord. De LHV en de LAD raadplegen binnenkort hun leden over het akkoord. De eerstvolgende Ledenraad van de LHV is op 5 en 6 juni aanstaande.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Principeakkoord222.19 KB