Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Regeerakkoord zet beweging naar eerstelijnszorg voort

 
 
regeerakkoord
De LHV noemt het positief dat de nieuwe regering in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ niet voor grote hervormingen kiest en de weg van de gezamenlijkheid via hoofdlijnenakkoorden vervolgt. Ook ziet de LHV mogelijkheden om de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn door te zetten, maar alleen onder de noodzakelijke randvoorwaarden. Wel maken wij ons zorgen over de aangekondigde bezuinigingen in de zorg, Ook als die niet direct de huisartsenzorg betreffen, kunnen patiënten en huisartsen daarvan de nadelige gevolgen merken.

De gewenste beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn kan alleen worden doorgezet onder de noodzakelijke randvoorwaarden. Zo moet er aandacht zijn voor achterstandswijken en kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Van deze laatste groep woont immers 80% nog thuis. Naast de nu benoemde 2,1 miljard voor de verpleeghuiszorg is ook geld nodig voor ouderenzorg in de eerste lijn. Ook de druk op de huisartsenposten, ruimte voor praktijkmanagement en meer tijd voor de patiënt vragen aandacht.

Akkoorden als instrument

De LHV ondersteunt dat het sluiten van akkoorden een belangrijk instrument is om de kosten van de zorg te beteugelen, dat zullen we samen moeten blijven doen. Dergelijke afspraken vragen wel om een heldere visie op de zorg, die dit regeerakkoord nog mist. Het regeerakkoord stelt als randvoorwaarde bij het sluiten van hoofdlijnenakkoorden dat wanneer er meer geld aan huisartsenzorg wordt uitgegeven, dit consequenties heeft. De realiteit is echter anders: er wordt al jarenlang minder geld uitgegeven dan was gepland. Het wordt hoog tijd dat investeringen in vernieuwing van de huisartsenzorg juist wel doorgang vinden.

De hoofdlijnenakkoorden voor verschillende sectoren moeten gezamenlijk in de komende regeerperiode een besparing van € 1,9 miljard opleveren. Aangekondigde bezuinigingen in de wijkverpleging, ggz en ziekenhuizen zullen ook nadelige gevolgen hebben voor de huisartsenzorg.

Mededinging en bureaucratie

In lijn met de eerdere oproep van de LHV krijgt de eerste lijn terecht speciale aandacht in het mededingingstoezicht. De regering wil rekening houden met de andere machtsbalans tussen aanbieder en verzekeraar in de eerste lijn. Verder is positief dat de regeringspartijen inzetten op het verminderen van de bureaucratie in de zorg, in lijn met de beweging die in de afgelopen jaren in de huisartsenzorg al is ingezet.