Rekenmodel POH-GGZ vernieuwd

 
Rekenmodel POH-GGZ vernieuwd
Het rekenmodel POH-GGZ is geactualiseerd naar de situatie van 2016. Met dit model kunt u uitrekenen hoe u ook volgend jaar op een financieel gezonde manier met een POH-GGZ kunt werken. Deze update is belangrijk. De NZa heeft namelijk besloten om de maximale inzet in uren voor POH-GGZ per 1 januari 2016 te verruimen. Dit betekent dat per normpraktijk maximaal één fte POH-GGZ ingezet kan worden, terwijl dit in 2015 nog eenderde was.

Kosten-baten

Naast het inzichtelijk maken van de kosten, inkomsten en resultaten van een POH-GGZ, kunt u met het rekenmodel ook berekenen wat de declarabele productie van de POH-GGZ moet zijn om die minimaal kostendekkend in te kunnen schakelen. Een aantal praktijken kiest ervoor om het geld dat wordt gedeclareerd voor de POH-GGZ één-op-één in te zetten voor het salaris van de POH. Dat kan, maar in de bekostiging van de POH-GGZ is ook rekening gehouden met huisvestingskosten en de tijd die u als werkgever jaarlijks nodig hebt voor administratie en begeleiding van uw collega. Houd daar rekening mee.

Loondienst of detachering

Verder kan het model voor loondienst of voor detachering worden ingevuld. Door beide varianten in te vullen, valt af te lezen of loondienst of detachering in financiële zin aantrekkelijker is. Bij detachering kan worden berekend welk uurtarief betaalbaar is, gegeven bepaalde kosten en inkomsten. Andersom kunt u ook berekenen hoeveel declarabele productie de POH-GGZ moet leveren om een bepaald uurtarief te kunnen dekken.

Let op!

Het maximumtarief is nu gebaseerd op 1 fte POH-GGZ per 2350 patiënten. Mogelijk hebt u minder uren POH-GGZ nodig of willen zorgverzekeraars minder uren contracteren. Het tarief voor de module POH-GGZ zal in de praktijk dus waarschijnlijk lager zijn dan het NZa-maximumtarief. Daarnaast zijn de tarieven ook bedoeld voor de bekostiging van e-health en consultatieve raadpleging. Op het moment dat u met het rekenmodel aan de slag gaat zult u hier rekening mee moeten houden. De komende weken maken verzekeraars hun inkoopbeleid voor de POH-GGZ in 2016 bekend. Dan kan uw verzekeraar ook aangeven met welk tarief u kunt rekenen.

Meer budget nodig

Zoals wij reeds eerder meldden wordt zowel in 2014 als in 2015 het budget voor POH-GGZ ruimschoots overschreden. Als we in 2016 de mogelijke beschikbaarheid verdrievoudigen, dan is daarvoor meer budget nodig. Komt dat budget er niet, dat bestaat de kans dat er macrobudgettair gekort wordt op het moment dat verzekeraars méér contracteren dan waarvoor nu budget beschikbaar is. Dat gat tussen inkoop door verzekeraars en beschikbare middelen, wil de LHV niet. Daarom pleiten wij voor een verhoging van het macrobudgettaire kader. Zodat huisartsen zonder vrees voor kortingen in de toekomst POH-GGZ kunnen contracteren.

Regionale bijeenkomsten

Gezien de complexiteit van dit onderwerp, zal er uitgebreid aandacht aan worden besteed in de regionale bekostigingsbijeenkomsten. LHV-leden kunnen gratis deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Bekijk voor meer uitleg de handleiding en download vervolgens het Rekenmodel POH-GGZ (voor leden).

BijlageGrootte
PDF-pictogram Handleiding Rekenmodel POH-GGZ233.39 KB
Office-werkbladpictogram Rekenmodel POH-GGZ106 KB