Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde

 
Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde
Een toenemend aantal kwetsbare ouderen met een zware zorgvraag woont zelfstandig thuis of in een kleinschalige woonvorm. Om deze patiëntengroep de juiste medische zorg te kunnen bieden, is samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde essentieel.

Tijdens het Verenso najaarscongres ondertekenden de Landelijke Huisartsen Vereniging en Verenso een convenant met als doel ‘samenhangende medische zorg voor ouderen in de thuissituatie’. Met het convenant laten de organisaties zien hoe de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen kan worden gerealiseerd.

Randvoorwaarden

Op dit moment is de zorg door de SO alleen voor mensen met een Wlz-indicatie veilig gesteld. Hierdoor kan een grote groep kwetsbare ouderen geen beroep doen op de SO. LHV en Verenso vinden daarom dat de specialist ouderengeneeskunde (SO) een eigenstandige betaaltitel moet krijgen onder de Zorgverzekeringswet. Staatssecretaris Van Rijn heeft toegezegd te komen met duidelijkheid over de financiering van de SO.

Samenwerking

De medische zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie wordt primair geleverd door huisartsen. Specialisten ouderengeneeskunde ondersteunen huisartsen bij deze zorg en kunnen worden ingezet voor consultatie en medebehandeling. Wanneer de zorgvraag van de oudere zich grotendeels op het deskundigheidsgebied van de specialist ouderengeneeskunde bevindt, neemt de specialist ouderengeneeskunde het hoofdbehandelaarschap van de huisarts over. In de thuissituatie is dat nu nog niet mogelijk. LHV en Verenso pleiten voor het opstellen van overeenkomsten op regionaal niveau over de samenwerking tussen huisartsen en SO’s enerzijds en verantwoordelijken voor de zorg (‘care’) anderzijds: zorginstelling, particuliere kleinschalige woonvorm en de wijkverpleegkundige.