Start verkennende gesprekken hoofdlijnenakkoord

 
Start verkennende gesprekken hoofdlijnenakkoord
Op uitnodiging van het ministerie VWS was er dinsdag 17 april 2018 een verkennend gesprek over een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de eerste lijn. LHV en InEen zijn voor een nieuw hoofdlijnenakkoord: een broodnodig landelijk kader om regionale afspraken makkelijker te maken en zaken aan elkaar te verbinden.

De gevolgen van de transities in de zorg zijn steeds zichtbaarder en geven flinke druk op alle zorgverleners in de eerste lijn. Landelijke richtinggevende afspraken zijn daarom nodig, vinden de organisaties van zorgaanbieders en zorgverleners, zoals de LHV.

Landelijke afspraken

De zorgverzekeraars zien echter weinig in landelijke afspraken en willen liever alleen regionale afspraken. “Landelijke afspraken geven een betere uitgangspositie voor regionale gesprekken, daarom streven wij naar een hoofdlijnenakkoord voor de eerste lijn", zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. "Om zorg op de juiste plek mogelijk te maken moeten er akkoorden voor alle sectoren komen, die op elkaar aansluiten en elkaar versterken."

Nieuw en beter hoofdlijnenakkoord

De LHV is voor een hoofdlijnenakkoord, maar: "We hebben ook geleerd van vorige akkoorden", constateert Ella Kalsbeek.

"Systeemfouten in eerdere akkoorden moeten we in deze nieuwe afspraken echt oplossen. Een belangrijk punt is dat er geen onafhankelijke monitoring plaats vindt: er zijn geen werkafspraken over wat te doen als blijkt dat partijen de afspraken anders interpreteren. Zeker als we wel investeringen hebben afgesproken."

Wat moet er in een hoofdlijnenakkoord?

In een gezamenlijke position paper beschrijven LHV en InEen waarover landelijke afspraken gemaakt moeten worden, om continue, duurzame en kwalitatieve huisartsenzorg te kunnen garanderen.

Naast onder andere de zorg voor kwetsbare groepen, gegevensuitwisseling en werk- en regeldruk moeten ook afspraken over meer tijd voor de patiënt in een akkoord een goede plek krijgen. In een rondetafelgesprek met Tweede Kamer-leden benadrukte LHV-voorzitter Ella Kalsbeek maandag 16 april wat nodig is voor een goed werkend landelijk kader, dat zorg op de juiste plek mogelijk maakt.

De zorgverzekeraars laten op korte termijn weten of de eerste verkenning van de mogelijkheden voor een hoofdlijnenakkoord voor de eerste lijn, ook wat hen betreft een vervolg krijgen.

Wat is een hoofdlijnenakkoord

Een hoofdlijnenakkoord is een overeenkomst waarin partijen per deelsector over een aantal jaren afspraken maken over zorginhoud, innovatie en kostenbeheersing. Het hoofdlijnenakkoord is een typisch Nederlands polderproduct en er zijn meestal veel partijen bij betrokken: het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, koepels van zorgaanbieders en van zorgverleners zoals de LHV en vaak de Patiëntenfederatie Nederland.

Het hoofdlijnenakkoord in zijn huidige vorm is ontstaan in de periode 2011–2014, met als doel het beteugelen van de zorgkosten. Het nieuwe kabinet handhaaft het hoofdlijnenakkoord als beleidsinstrument.

In het regeerakkoord worden voor medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen- en multidisciplinaire zorg, paramedische zorg en wijkverpleging nieuwe akkoorden in het vooruitzicht gesteld. LHV en InEen pleiten voor een meerjarig landelijk akkoord voor de eerste lijn omdat het de kaders biedt op basis waarvan regionale afspraken gemaakt kunnen worden (maatwerk per regio).