Uit de Ledenraad

 
Uit de Ledenraad
Op dinsdag 8 november is de Ledenraad van de LHV bijeengekomen. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over ondersteuningsvormen in de huisartsenzorg, de begroting voor 2017 en de deelname van de LHV aan Zelfzorg Ondersteund! (ZO!).

Deze vergadering van de Ledenraad was de eerste voor de nieuwe directeur van de LHV, Paul van Rooij. Hij heeft zich daarom kort voorgesteld aan de ledenraadsleden. In de komende periode zal hij nader kennismaken met hen allen en met de rest van de organisatie.

Welke ondersteuningsbehoefte is er in de eerstelijnszorg?

De vergadering startte met een presentatie van Edwin Velzel. Hij is de voorzitter van een projectgroep die onderzoek heeft gedaan naar ondersteuning van samenwerking in de huisartsenzorg/de eerstelijnszorg. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het bestuurlijk overleg eerste lijn (waaraan het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, LHV en InEen deelnemen).

In het rapport van deze projectgroep wordt geschetst hoe samenwerking (zowel tussen huisartsen als met andere disciplines) kan worden versterkt en ontwikkeld. Daarbij wordt ook gekeken naar wat daarvoor nodig is, in infrastructuur, organisatie en financiering. Er zijn vier modellen uitgewerkt, van zowel mono- als multidisciplinaire samenwerkingen en zowel op wijkniveau als op regionaal niveau. Alle vier varianten hebben bestaansrecht en er is dus geen voorkeursvariant waar naar toe gewerkt wordt.

De Ledenraad heeft naar aanleiding van de presentatie de nodige vragen gesteld aan de heer Velzel. Vervolgens heeft de Ledenraad onderling gesproken over de voorstellen en de reactie die de LHV zal geven in het bestuurlijk overleg over dit rapport. Zo is het voor de LHV belangrijk dat er wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte die huisartsen zelf hebben en dat er goede mogelijkheden zijn en blijven voor kleinschalige samenwerkingsprojecten.

ZO!

Eind 2015 heeft de Ledenraad ingestemd met deelname van de LHV aan de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Daaraan heeft zij destijds een aantal randvoorwaarden verbonden, met de afspraak om de deelname na een jaar te evalueren. Op basis van deze evaluatie stelt het landelijk bestuur nu voor om de deelname aan ZO! te beëindigen. De Ledenraad heeft daarmee ingestemd. De LHV vindt het thema zelfmanagement wel van groot belang, maar verwacht dat zij op andere plekken meer toegevoegde waarde kan hebben in de ondersteuning van zelfmanagement.

En verder

Tevens heeft de Ledenraad zich gebogen over:

  • de begroting voor 2017;
  • ontwikkelingen op het vlak van de verenigingsstructuur;
  • de bestuurlijke inrichting van de KNMG.