Uit de Ledenraad

 
Domus Medica
De Ledenraad van de LHV voerde op 7 februari 2017 een uitgebreide discussie over de toekomst van de ANW-zorg. Nadat eerder 4000 huisartsen hun mening lieten horen in de LHV-peiling, worden nu oplossingen verkend. De Ledenraad onderschrijft de 24/7 beschikbaarheid van huisartsenzorg. Praktijkverkleining is essentieel, het creëren van meer tijd zowel in de dagpraktijk als op de HAP ook. Spoedzorg moet weer spoedzorg worden.

De Ledenraad verkende een groot aantal oplossingen die landelijk of regionaal kunnen worden ingevuld. De volgende stap is dat scenario’s verder worden uitgewerkt, doorgerekend en dat er pilots worden gestart. Dat doet de LHV niet alleen. Tijdens de Ledenraad waren ook vertegenwoordigers van InEen en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) aanwezig. De LHV streeft ernaar om samen met een plan te komen voor een toekomstbestendige ANW-zorg.

Visie op ouderenzorg

Een tweede belangrijk onderwerp tijdens de vergadering was de visie van het Nederlands Huisartsen Genootschap op de huisartsenzorg voor ouderen. Collega's van het NHG waren hiervoor aanwezig. De visie is een vervolg op de visie uit 2007 en schetst de ontwikkelingen die de ouderenzorg naar verwachting de komende jaren zal doormaken en wat dit voor de huisarts en zijn team betekent. 

De LHV deelt de ambities van het NHG. Essentieel is dat de handreikingen en visies van beide partijen goed op elkaar aansluiten. Een concretere uitwerking van de NHG-visie is echter gewenst. De Ledenraad ziet graag de rolverdeling tussen cure en care duidelijker omschreven. En dat er meer gekeken wordt naar een goede, generieke ondersteuning van de praktijk dan naar specialisatie op ouderenzorg. Het is goed te kijken naar de grenzen van het aanbod huisartsenzorg. Waar is de huisarts wel van en waarvan niet? Ook werd opgeroepen eerst te zorgen voor de juiste randvoorwaarden: genoeg tijd voor de patiënt, structurele financiering en personele ondersteuning.

Verkiezingen

Verder is tijdens deze Ledenraad gesproken over de zorgagenda’s van de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen. Op maandag 20 februari organiseert de LHV samen met de partners van Agenda voor de Zorg Het Grote Zorgdebat.

Tot slot werd bestuurslid Paulus Lips herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Afscheid werd genomen van Ledenraadsleden Rick Schenau en Kat Logtenberg, met veel dank voor hun inzet.