Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Uit de Ledenraad

 
 
Op dinsdag 22 september is de Ledenraad van de LHV bijeengekomen. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere het aanbod huisartsgeneeskundige zorg, het NHG-standpunt Ggz in de huisartsenzorg en de Cao’s Huisartsenzorg en Hidha.

Aanbod huisartsenzorg

Het aanbod huisartsgeneeskundige zorg is in 2004 voor het eerst door de LHV omschreven en in 2009 geactualiseerd. De ontwikkelingen in de huisartsenzorg (onder andere substitutie) en het brede zorgveld (zoals de transities van zorg) vragen om een nieuw, objectief overzicht van welke zorg huisartsen (kunnen) leveren. Dit overzicht is er nu, tot stand gekomen na een zorgvuldig traject waarbij ook een klankbordgroep van huisartsen betrokken is geweest. Na de vergadering van de Ledenraad in december publiceert de LHV het nieuwe aanbod huisartsenzorg.

Ggz in de huisartsenzorg

Het NHG heeft naar aanleiding van de veranderingen in het stelsel van de ggz haar standpunt over geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg geactualiseerd, waarbij ook de LHV heeft meegedacht. In december stelt het NHG dit standpunt vast, bij voorkeur als gezamenlijk standpunt met de LHV. Bestuur en Ledenraad van de LHV staan daar positief tegenover, omdat het standpunt zowel NHG- als LHV-beleid raakt. Wel wil de LHV de randvoorwaarden, waaronder de financiering, voor deze zorg scherper omschreven hebben in het standpunt.

Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha

Bij het onderhandelen over een cao gaat het behalve over het collectieve belang voor de werkgelegenheid en het goed functioneren van de huisartsensector uiteraard ook over geldelijke en niet-geldelijke belangen. De onderhandelingsresultaten van de Cao Huisartsenzorg en de Cao Hidha zijn dan ook niet zonder slag of stoot tot stand gekomen maar het is gelukt om een groot aantal relevante afspraken te maken.
Voor de Cao Huisartsenzorg zijn dat onder andere: de looptijd van de cao is verlengd naar 2 jaar, er is een loonstijging van 3,27 procent afgesproken over deze 2 jaar (in lijn met die in de sector) en er komt een premieverlaging voor werkgevers van de bijdrage voor het SSFH van 0,8 naar 0,6 procent. Voor de Cao Hidha zijn dat onder andere: de looptijd van de cao is 3 jaar en 3 maanden, het dagvenster is verruimd naar 7.00-20.00 uur en de totale loonstijging over de looptijd is 5 procent.

Meer over de Ledenraad