Uit de Ledenraad

 
Uit de Ledenraad
Op dinsdag 8 december is de Ledenraad van de LHV bijeengekomen. Tijdens deze vergadering is onder andere gesproken over het nieuwe Aanbod Huisartsenzorg, het convenant LSP, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), LHV 2022 en bekostiging.

Aanbod Huisartsenzorg

De meest recente versie van het Aanbod Huisartsenzorg uit 2009 is geactualiseerd en in juni door de Ledenraad besproken. Op een aantal punten is het Aanbod vervolgens aangepast en nu door de Ledenraad geaccordeerd. In januari verschijnt de nieuwe versie en wordt deze via de LHV-kanalen verspreid.

Convenant LSP

Op 31 december 2015 loopt het huidige convenant LSP 2013-2016 af. Vorig jaar heeft de LHV de intentie uitgesproken om door te gaan met het LSP. De LHV is nog steeds overtuigd van de behoefte aan efficiënte en veilige informatie-uitwisseling.

Het LSP is momenteel de enige uitwisselingsinfrastructuur die aan alle wet- en regelgeving en beveiligingsnormen voldoet, mogelijk komen daar alternatieve vormen van gegevensuitwisseling bij. Zoals bijvoorbeeld de White Box waarmee momenteel in Amsterdam geëxperimenteerd wordt.

De LHV blijft het LSP kritisch volgen. Vrijwillig aansluiten en aanmelden blijft het uitgangspunt en het LSP zal zijn meerwaarde moeten blijven bewijzen ten opzichten van beschikbare of nieuwe alternatieven. Ook geeft de LHV niet op voorhand commitment af voor nieuwe LSP-functionaliteiten of het aansluiten van nieuwe doelgroepen. In deze bijeenkomst heeft de Ledenraad het Convenant gebruik landelijke infrastructuur (LSP) 2016-2020 uitvoerig besproken, om zich in een volgende vergadering uit te spreken over het ondertekenen van dit nieuwe convenant.

Zelfzorg Ondersteund!

De LHV neemt vanaf nu niet meer deel als waarnemer maar als actief deelnemer aan het bestuur van de coöperatie ZO!, een samenwerkingsverband van patiënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders met als doel ondersteunde zelfzorg binnen drie jaar op grote schaal te implementeren. De LHV heeft daarbij wel als voorwaarde gesteld dat er een grondige evaluatie van de effectiviteit van zelfzorg gaat plaatsvinden. De pilots die gaan lopen, moeten deze aantonen. Ook verlangt de LHV een dekkende financiering voor mogelijke inspanningen van huisartsen(praktijken) in tijd en middelen.

LHV 2022

Onder de noemer LHV 2022 werkte de LHV het afgelopen jaar aan de toekomstbestendigheid van de vereniging. Om de vereniging af te stemmen op de veranderingen van de komende jaren en de wensen die leden tijdens een serie rondetafelbijeenkomsten geuit hebben. De eerste voorstellen voor oplossingen en veranderrichtingen werden met de Ledenraad besproken. In het nieuwe jaar krijgen deze plannen een nadere uitwerking.

Bekostiging

Tijdens de Ledenraad is mondeling een stand van zaken gegeven over de bekostiging van de huisartsenzorg in 2015. Minister Schippers heeft recent bekend gemaakt dat een overschrijding van het totale budget door een te grote groei van de POH-GGZ niet tot een korting zal leiden. Dat wil zeggen: voor zover een overschrijding van het macrobudgettaire kader het gevolg is van meer inzet van de POH-GGZ, zal zij dat geld niet terughalen. Overigens is de groei in Segment 1 (de basishuisartsenzorg) minder dan voorspeld en is er momenteel een onderschrijding op het totale budgettaire kader van de huisartsenzorg. Een bezuiniging op de huisartsenzorg is dit jaar daarom überhaupt niet aan de orde.