Uit de Ledenraad

 
Op dinsdag 16 februari is de Ledenraad van de LHV weer bijeengekomen. Tijdens deze vergadering is onder andere gesproken over het convenant LSP, Het Roer Moet Om en LHV 2022.

Het convenant LSP

Op 31 december 2015 is formeel het huidige convenant LSP 2013-2016 afgelopen. Daarom ligt er nu een nieuw convenant voor, voor de periode 2016-2020. Tijdens de Ledenraadsvergadering van 8 december 2015 was het vernieuwde convenant voor het LSP al opiniërend besproken. Tijdens de vergadering van 16 februari heeft de Ledenraad ingestemd met ondertekening van het nieuwe convenant.

Daarbij zijn ook nog eens de uitgangspunten voor de LHV op dit dossier benadrukt: aansluiten en aanmelden moet voor huisartsen vrijwillig zijn en het LSP moet zijn meerwaarde blijven bewijzen ten opzichte van andere (toekomstige) uitwisselingssystemen. De LHV blijft bij haar huidige commitment wat betreft functionaliteiten en doelgroepen.

Het Roer Moet Om

Vanuit het actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ (HRMO) stond de chronische zorg op de agenda van de Ledenraadsvergadering. Vertegenwoordigers van het HRMO waren voor dit agendapunt aanwezig. Er is gesproken over een notitie die door het actiecomité is opgesteld, met hun visie op de chronische zorg. Bart Meijman en Toosje Valkenburg lichtten deze notitie toe en kregen veel bijval voor hun oproep de versnippering van chronische zorg tegen te gaan en deze onderdeel te laten zijn van de generalistische huisartsenzorg.

Ook de verdere voortgang van HRMO is kort besproken. De werkgroepen boeken vooruitgang, die begin april zal leiden tot een nieuwe rapportage. Tijdens de Huisartsbeurs op 2 april vindt er een debat plaats over dit onderwerp.

LHV 2022

Onder de noemer LHV 2022 heeft de LHV het afgelopen jaar gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de vereniging. In werkgroepen is een aantal thema’s verder uitgewerkt, die door de leden in een eerder stadium als belangrijkste waren bestempeld. De uitkomsten van een heidag in januari werden met de Ledenraad gedeeld. De Ledenraad heeft hier kennis van genomen en voor de komende tijd zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • We maken een heldere omschrijving over waar de LHV voor staat. Deze komt definitief ter besluitvorming in de Ledenraad van april.
  • We zetten zowel landelijk als regionaal in op het intensiveren van samenwerking met andere huisartsenorganisaties.
  • We gaan het aanbod van dienstverlening actualiseren, meer op maat maken voor verschillende doelgroepen en beter vindbaar maken.
  • We discussiëren nog verder in een aantal bijeenkomsten over een eventuele herinrichting van de vereniging om binding, opiniering en besluitvorming met en voor de leden te verbeteren.
  • We gaan de regionale aanwezigheid van de LHV versterken en dat mogelijk maken met de daarvoor benodigde ondersteuning en inrichting van de werkorganisatie. Ook zullen de werkprocessen zodanig worden aangepast dat de inbreng van de leden bij de beleidsvorming wordt geïntensiveerd.

De komende tijd worden deze uitgangspunten verder uitgewerkt en doorgevoerd zodat in de loop van het jaar de eerste verbeteringen merkbaar worden. De volgende Ledenraad staat gepland op 19 april 2016.