Uit de Ledenraad

 
Uit de Ledenraad
Op 21 juni is de Ledenraad van de LHV bijeengekomen. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over de instelling van een geschilleninstantie in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), goodwill en de structuur van de vereniging.

Wkkgz

Huisartsen en alle andere zorgaanbieders moeten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vanaf 1 januari 2017 een schriftelijke klachtenregeling en klachtenfunctionaris hebben en zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Op beide punten is de LHV actief, om huisartsen te ondersteunen.

Om te zorgen dat huisartsen per 1 januari 2017 kunnen voldoen aan de wet, werken LHV en InEen aan een uniforme klachtenregeling voor patiënten en aan een netwerk van regionale klachtenfunctionarissen. We staan voor een goede klachtenafhandeling en willen voorkomen dat klachten uitmonden in geschillen.

Ook stelt de wet dat er een geschilleninstantie moet zijn, vooral als klachten niet door de klachtenfunctionaris kunnen worden afgehandeld. Deze geschilleninstantie(s) in de zorg moeten worden opgericht door “representatief te achten organisaties van zorgaanbieders en patiënten”. Daarom hebben de LHV en InEen ook deze taak opgepakt voor huisartsen(organisaties).

Tijdens de vergadering heeft de Ledenraad heeft het voorstel van het landelijk bestuur besproken voor hoe de klachtenregeling en geschilleninstantie vorm te geven.

Goodwill

De LHV heeft tijdens twee rondetafelsessies met huisartsen de discussie gevoerd over de betalingen rondom het overnemen van huisartsenpraktijken, vanuit de kant van de overdragende en de overnemende huisartsen gezien. Dit omdat we in de praktijk zien dat er geregeld (weer) goodwill wordt gevraagd en betaald bij de overdracht van huisartsenpraktijken.

De LHV vindt goodwill onwenselijk. Maar hoe om te gaan met het feit dat het in de praktijk toch plaatsvindt? Daarover heeft de Ledenraad van gedachten gewisseld. Tijdens de volgende Ledenraadsvergadering zal hier verder over worden gesproken.

LHV 2022

De Kringbestuurders, bestuur van Wadi en de Apotheekhoudende Afdeling hebben met elkaar gesproken over de verenigingsstructuur, in het kader van het vernieuwingsproject LHV 2022. Op basis daarvan zal er in een volgende vergadering van de Ledenraad een voorstel worden besproken.

Tenslotte is de jaarrekening over 2015 vastgesteld.