Uit de Ledenraad

 
Uit de Ledenraad
Op dinsdag 27 september is de Ledenraad van de LHV bijeengekomen. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over doelmatig voorschrijven, goodwill en de laatste ontwikkelingen rond de implementatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Doelmatig voorschrijven

Huisartsen hebben op dit moment op twee manieren te maken met doelmatig voorschrijven.

  1. Via de taakstelling van VWS om jaarlijks € 50 miljoen te besparen door doelmatiger voor te schrijven op een aantal geneesmiddelengroepen. Deze taakstelling is al een aantal jaren niet haalbaar. VWS en LHV zijn nu overeengekomen deze afspraak te verlaten en te zoeken naar een andere, betere manier om doelmatig voorschrijven te bevorderen. Deze nieuwe afspraak is gebaseerd op formulariumgericht voorschrijven.
  2. Via de afspraken die verzekeraars en huisartsen in S3 maken over doelmatiger voorschrijven. Al langere tijd is er ontevredenheid over de methode die hierbij wordt gehanteerd: huisartsen worden afgerekend op aflevercijfers, die deels buiten de invloedsfeer van de huisarts liggen. Ook vindt de afrekening door het gebruik van deze cijfers pas laat (in het derde kwartaal) plaats. De LHV wil dat in het vervolg in plaats van aflevercijfers (van de apotheek) de voorschrijfcijfers (van de huisarts zelf) uit het HIS worden gehanteerd. Daarmee zijn de cijfers ook sneller beschikbaar.

Verder is de LHV voorstander van formulariumgericht voorschrijven, dat als voordelen heeft dat huisartsen met verzekeraars kunnen overleggen welk formularium zij gebruiken en er recht wordt gedaan aan het voorschrijven op maat. De afhankelijkheid van enkele indicatoren is bovendien minder. De LHV heeft twee van de vier grote verzekeraars al bereid gevonden om over te gaan op formulariumgericht voorschrijven, andere verzekeraars volgen mogelijk. Momenteel wordt gewerkt aan de systeemaanpassingen die hiervoor nodig zijn.

Wkkgz

Alle zorgaanbieders – dus ook huisartsen - moeten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vanaf 1 januari 2017 een schriftelijke klachtenregeling en klachtenfunctionaris hebben en zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. LHV en InEen leggen momenteel de laatste hand aan een uniforme klachtenregeling voor patiënten en aan een netwerk van regionale klachtenfunctionarissen. Zo kunnen huisartsen per 1 januari voldoen aan de wet. Ook stelt de wet dat er een geschilleninstantie moet zijn, vooral als klachten niet door de klachtenfunctionaris kunnen worden afgehandeld. De LHV adviseert zowel praktijkhouders als waarnemers om zich uiterlijk 31 december 2016 aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Begin oktober ontvangen LHV-leden bericht over hoe zij zich kunnen aansluiten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), de landelijke geschilleninstantie die door de LHV en InEen is opgezet.
Tijdens de vergadering is de Ledenraad ook geïnformeerd over de geschatte kosten van de klachtenregeling en geschilleninstantie voor huisartsen.

Goodwill

De LHV heeft ook in de afgelopen tijd met een groep huisartsen gesproken over de betalingen rondom het overnemen van huisartsenpraktijken, vanuit de kant van de overdragende en de overnemende huisartsen gezien. In de praktijk wordt (weer) regelmatig goodwill gevraagd en betaald bij de overdracht van huisartsenpraktijken. De LHV is van mening dat goodwill onwenselijk is. De diverse ledenraadplegingen maken duidelijk dat dit standpunt van de LHV nog altijd op steun van huisartsen kan rekenen.