Uit de Ledenraad: acute zorg, cao en huisartsenbekostiging

 
Uit de Ledenraad: acute zorg, cao en huisartsenbekostiging
Op dinsdag 20 juni 2017 kwam de LHV-ledenraad bijeen en besprak daarbij onder andere de voortgang op het ANW-dossier en het convenant dat de LHV heeft gesloten met VWS en de zorgverzekeraars voor 2018. Ook stemde de Ledenraad in met het principeakkoord voor de Cao Huisartsenzorg.

Hieronder worden enkele belangrijke onderwerpen van de agenda nader toegelicht.

Acute zorg

Het landelijk bestuur informeerde de Ledenraad over de stand van zaken omtrent de problematiek in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW). De LHV heeft de samenwerking geïntensiveerd met InEen en met VPHuisartsen op dit onderwerp. Het is belangrijk dat we als huisartsenpartijen de krachten bundelen om met oplossingen te komen en hierover in gesprek te gaan met verzekeraars en de NZa.

We kijken naar manieren om de problematiek van de werkdruk in de diensturen op korte termijn het hoofd te bieden, maar ook naar hoe we de ANW-zorg toekomstbestendig kunnen maken. We richten ons op concrete acties waarmee huisartsen regionaal de aanpak van de ANW-zorg kunnen aanpassen. Zo verzamelen we best practices die al in het land aanwezig zijn die als handvat kunnen dienen voor andere regio’s. Ook gaan we aan de slag met een aantal pilots, waarmee we nieuwe aanpakken gaan testen. De LHV Kringen zijn bij dit soort activiteiten de voelsprieten van de LHV: waar loopt men tegen aan, wat werkt goed, wat minder?

Bekostiging huisartsenzorg in 2018

Enkele weken geleden sloot de LHV een akkoord met VWS, zorgverzekeraars en patiënten over de bekostiging van de huisartsenzorg in 2018. Met de Ledenraad zijn de uitgangspunten en de consequenties van deze afspraken besproken. Enkele onderwerpen die zijn besproken:

  • Meer budget beschikbaar 

Gebaseerd op de raming voor 2017 en de inkoopruimte die er nu voor 2018 is afgesproken, is er ongeveer 250 miljoen euro extra beschikbaar voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in 2018. Daarbovenop is er een extra budget van 75 miljoen voor substitutie vanuit de tweede lijn naar de huisartsenzorg/MDZ. Dit bedrag komt uit het budget voor specialistische zorg. Dit geld is immers beschikbaar voor werk dat huisartsen doen in plaats van de specialisten.

  • In gesprek met verzekeraars over 2018

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek geeft aan dat de ruimte voor beleidswijzigingen voor 2018 beperkt is, omdat er een demissionair kabinet is. Maar dat houdt ons niet tegen om al vanaf deze zomer met verzekeraars in gesprek te gaan. We gaan het dan hebben over wat er in 2018 al wel kan worden gerealiseerd, op de knelpunten die we in het akkoord met elkaar hebben benoemd. Ons uitgangspunt is voor nu en voor de lange termijn: ruimte voor huisartsen om meer tijd te kunnen besteden aan patiëntenzorg.

NZa kostenonderzoek

Binnenkort maakt de NZa de tariefbeschikking voor 2018 bekend. Voor de onderbouwing van de tarieven maakt de NZa onder andere gebruik van een kostenonderzoek onder huisartsenpraktijken dat ze nu aan het afronden is. Ook heeft de NZa gekeken naar de methodiek van de differentiatie van het inschrijftarief, om te kijken of deze differentiatie voldoende recht doet aan de extra inspanning die voor bepaalde patiëntenpopulaties nodig zijn.

Voor de LHV is het van groot belang dat de uitkomsten van dit onderzoek recht doen aan wat er in de huisartsenzorg plaatsvindt, met daarbij bijzondere aandacht voor wat oudere patiënten en het werken in een achterstandswijk extra vragen van huisartsenpraktijken. We vinden dat een nieuwe tariefstelling daar recht aan moet doen.

De Ledenraad heeft de voorlopige uitkomsten van het kostenonderzoek op hoofdlijnen doorgenomen en besproken wat de reactie van de LHV daar op wordt. Zodra de NZa de tariefbeschikking definitief bekend maakt, komt de LHV met haar reactie daarop naar buiten.

Cao huisartsenzorg 2017-2018

De onderhandelingsleider namens de LHV geeft een korte toelichting op de achtergrond van de nieuwe Cao huisartsenzorg. De onderhandelingsinzet van de LHV is gebaseerd op de resultaten van de enquête die we in september 2016 hebben gehouden onder praktijkhouders.
De reden waarom de LHV hecht aan een cao is dat het duidelijkheid geeft, voor personeel en voor de werkgevers. Het versimpelt ook voor werkgevers het proces van arbeidscontracten afsluiten. Het biedt handvatten om personeel duurzaam in te zetten. Het is van belang dat huisartsenpraktijken aantrekkelijke werkgevers zijn en blijven binnen de zorg. De cao draagt daar aan bij.

De uitkomsten van de cao-onderhandelingen hebben betrekking op zaken als salariëring, scholingsrechten, werkoverleg buiten werktijd, verplichte verlofdagen, de standaard opzegtermijn en loopbaanbeleid.

Na de toelichting en een vragenronde stemt de Ledenraad in met het principeakkoord van de cao. De cao wordt op dit moment nog door de andere partijen aan de onderhandelingstafel voorgelegd aan hun achterban.