Uit de Ledenraad: afspraken Hoofdlijnenakkoord en vervolgstappen OPEN

 
LHV
Tijdens de vergadering op 12 februari blikte de LHV Ledenraad terug op de Woudschoten-bijeenkomst over de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg en sprak verder over de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg, het project OPEN en het LSP.

Toekomst huisartsenzorg

In veel LHV-kringen is in de afgelopen weken het gesprek gevoerd over de op 21 januari jl. gepresenteerde kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. Net zoals in de eerdere fase van de denksessies zijn veel huisartsen zeer betrokken bij het onderwerp. LHV, NHG, InEen en VPH gaan in 2019 de Toekomstvisie Huisartsenzorg updaten, met de nu vastgestelde kernwaarden en kerntaken.

Realiseren afspraken Hoofdlijnenakkoord

Momenteel peilt de NZa via een enquête bij huisartsen in hoeverre zij de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) terugzien in het contract en in de dagelijkse praktijk. De LHV hoopt op een hoge respons, zodat het huisartsengeluid bij alle betrokken partijen luid doorklinkt. Immers: de LHV ziet in de diverse contracten de afspraken uit het HLA niet of nauwelijks terug. De LHV bekijkt ondertussen de mogelijkheid om de landelijke afspraken uit dit akkoord af te dwingen via arbitrage door de Geschillencommissie Zorgcontractering.

OPEN

De Ledenraad stemt in met de oprichting van een stichting voor Ontsluiting Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland (OPEN). NedHIS, LHV, NHG en InEen richten deze stichting op, die opdrachtgever kan zijn voor de ICT-aanpassingen die nodig zijn voor OPEN. Ook zal de stichting alle gebruikers (zoals huisartsen, georganiseerde eerstelijnszorgverleners, gebruikersverenigingen van HIS'en) betrekken. Zo komt er een adviesraad waaraan gebruikers deelnemen.

Inbreng LSP

De Ledenraad heeft besloten om het mandaat van het LHV-bestuur t.a.v. het Landelijk Schakelpunt (LSP) te verruimen, met als doel de stem van huisartsen nog krachtiger te kunnen laten horen. De ontwikkelingen op dit onderwerp vragen daar om. De Ledenraad hecht eraan dat de LHV actief deelneemt aan alle gesprekken over het LSP en benadrukte dat patiënten zelf regie moeten hebben over toestemmingsregistratie en dat de wettelijke kaders voor de zogeheten 'opt in-vragen' duidelijk moeten zijn.