Uit de Ledenraad: contractering, werkdruk en standpunt ANW-diensten

 
Uit de Ledenraad: contractering, werkdruk en standpunt ANW-diensten
Tijdens de vergadering van de LHV Ledenraad op 6 februari stonden de contractering en het creëren van meer tijd voor de patiënt op de agenda. De Ledenraad sprak verder uitgebreid over het aanbod van de vereniging en de taken van de LHV-Huisartsenkringen en over de actualisering van het standpunt Huisartsenzorg in avond, nacht en weekend.

Contractering

Recent is een nieuwe wijze van werken geïntroduceerd met als doel de gesprekken met zorgverzekeraars beter voorbereid en effectiever te laten verlopen. Door intensieve uitwisseling tussen de huisartsen die in hun regio namens de beroepsgroep de gesprekken met zorgverzekeraars voeren en tussen deze huisartsen en het landelijk bestuur. Doel is de samenwerking op landelijk en regionaal niveau en tussen de landelijke en regionale onderdelen van de LHV te versterken. Hierbij wordt zowel landelijk als regionaal ook nadrukkelijk de samenwerking met InEen en de regionale (huisartsen-)organisaties gezocht.

Meer tijd voor de patiënt

De eerste voorzichtige resultaten van de ledenpeiling over de werklast onder huisartsen werden toegelicht. Deze bevestigen het beeld uit eerdere onderzoeken en signalen: huisartsen ervaren de werkdruk als bijzonder hoog. Een belangrijk gegeven voor het bepalen van de inzet in gesprekken over een nieuw hoofdlijnenakkoord, maar ook in gesprekken met de zorgverzekeraars over de contracten voor 2019 en verder. Er wordt een klankbordgroep geformeerd om met het landelijk bestuur deze inzet te bepalen. Bekijk ook het dossier Meer tijd voor de patiënt.

De taken van de LHV-Huisartsenkringen

Met het uitgangspunt dat we één LHV vormen, krijgen vanaf 2019 alle leden hetzelfde ‘aanbod’ van de LHV, zowel op landelijk als op kringniveau. De uitgangspunten hiervoor werden in deze vergadering vastgesteld. De implementatie hiervan in positionering, bestuurlijke inzet en het benodigde budget om dat te kunnen doen wat er in elke regio nodig is, zal de komende tijd aandacht vragen. In de vergadering van de Ledenraad in april wordt besloten hoe deze implementatie eruit zal zien.

Avond-, nacht- en weekenddiensten

Het LHV-standpunt uit 2008 is vanwege de huidige veranderingen in het veld van acute zorg geactualiseerd. In de geactualiseerde versie van het standpunt wordt opnieuw aanbod, organisatie en honorering beschreven. Het bestuur heeft het nieuwe standpunt toegelicht en in een volgende vergadering wordt hierover besloten.