Uit de Ledenraad: Grote uitdagingen voor de huisarts

 
Uit de Ledenraad: Grote uitdagingen voor de huisarts
De actuele ontwikkelingen in COVID-besmettingen baren huisartsen in het hele land zorgen, zo bleek ook in de Ledenraad van de LHV. De druk op praktijken was al hoog en neemt nog toe. De beperkte bereikbaarheid van sommige regionale GGD’en, praktische vraagstukken rond de komende griepvaccinatie en de voorrang bij testen en het (opnieuw) inrichten van lokale coronaposten, zorgen over het eigen team en uitval door verkoudheidsverschijnselen: het is aan de orde van de dag. De LHV overlegt dagelijks over oplossingen en faciliteiten en blijft aandacht vragen voor de zorgen.

Omdat er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda stond, vond de bijeenkomst van de Ledenraad op 24 september fysiek plaats. Wel was er een kleinere groep afgevaardigden aanwezig om de groep zo klein mogelijk te houden. Alle LHV-kringen waren vertegenwoordigd, en de andere afgevaardigden volgden de bijeenkomst via live-stream. De Ledenraad sprak over de volgende onderwerpen:

Medisch generalistische zorg aan Wlz-patiënten

In de afgelopen periode is de LHV samen met InEen aangesloten bij een overleg dat VGN (Verstandelijk Gehandicaptenzorg Nederland) initieerde om gezamenlijk de juiste zorg voor verstandelijk gehandicapten te kunnen waarborgen. Belangrijke basis voor deze gesprekken was voor de LHV de leidraad Algemeen medische zorg voor verstandelijk gehandicapten in VG-zorginstellingen. Daarin staat o.a. hoe belangrijk voor huisartsen goede samenwerking met artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s) is. Uitkomst van de gesprekken is een set werkafspraken voor een betere invulling van de randvoorwaarden voor huisartsen, voor de groep huisartsen die er na zorgvuldige afweging voor kiest om bij te dragen aan de zorg voor deze doelgroep. De Ledenraad kan zich hierin vinden en blijft de ontwikkelingen wel kritisch volgen.

De LHV is van mening dat medisch-generalistische zorg niet hetzelfde is als huisartsenzorg. De verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen bij patiënten met een complexe zorgvraag moet bij de zorginstellingen liggen, niet bij de huisarts. Deze zorg hoort thuis in de Wet Langdurige Zorg, niet in de Zorgverzekeringswet.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

De toegenomen werkdruk overdag en in de ANW-uren, andere verwachtingen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk bij patiënten, technische ontwikkelingen en groeiende digitale bereikbaarheid van de huisarts. Deze ontwikkelingen maken dat de huidige richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid geactualiseerd moeten worden. De Ledenraad wil hierbij onder andere meer aandacht voor technische oplossingen en digitale manieren van communiceren en de praktische toepasbaarheid van de richtlijnen.

Meer hierover leest u in het dossier Bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Kerntaken in de praktijk

Begin 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? Deze maand stellen de verenigingen de definitieve uitwerking van de kerntaken vast, zoals de LHV-ledenraad dit nu heeft gedaan.