Uit de Ledenraad: hoofdlijnenakkoord, contractering en huisartsenkringen

 
Tijdens de vergadering van de LHV-ledenraad op 10 april stonden het eventuele Hoofdlijnenakkoord en de contractering op de agenda. De Ledenraad sprak verder over de ontsluiting van patiëntgegevens in eerste lijn (OPEN), de implementatie van het recent vastgestelde aanbod van de vereniging, zowel op landelijk als op Kring-niveau en de integratie van een van de LHV-kringen met de regionale huisartsenorganisatie.

Hoofdlijnenakkoord

In de afgelopen periode zijn een flink aantal gesprekken gevoerd met VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over een mogelijk Hoofdlijnenakkoord –zoals dat ook wordt besproken voor onder andere de ziekenhuiszorg en GGZ- voor de huisartsenzorg. Tot op heden is dit nog niet geconcretiseerd. De zorgverzekeraars hebben namelijk aangegeven de voorkeur te geven aan regionale afspraken boven een akkoord. De LHV zet in principe in op het sluiten van een meerjarig Hoofdlijnenakkoord, omdat landelijke afspraken naar onze mening het beste instrument zijn om de kwaliteit en de doelmatigheid van de huisartsenzorg te bewaken.

De komende tijd blijft de LHV vol inzetten op maken van afspraken die garanties bieden voor continue, duurzame en kwalitatieve huisartsenzorg. Afspraken over onder andere meer tijd voor de patiënt moeten in een akkoord een goede plek krijgen om het ook voor ons meerwaarde te laten hebben.

Contractering

In diverse regio’s zijn inmiddels regionale contracteerteams gevormd, waarin de LHV-kringen met andere regionale huisartsenorganisaties/zorggroepen samen het gesprek voeren met de preferente zorgverzekeraar(s).

In trainingssessies met huisartsen uit diverse contracteerteams is al veel uitgewisseld en aangereikt met het uitgangspunt ‘samen staan we sterker’. Ook wordt er gewerkt aan een online platform om ervaringen uit te wisselen. Regionale samenwerking is essentieel. De LHV En InEen stimuleren dit.

LHV-Huisartsenkringen

In februari heeft de Ledenraad de uitgangspunten voor eenzelfde ‘aanbod’ per 2019 voor alle leden van de LHV, zowel op landelijk als op Kringniveau, vastgesteld. In de huidige vergadering is de Ledenraad akkoord gegaan met de implementatie van dit eenduidige aanbod en de ondersteuning die de Kringen hierbij krijgen vanuit het landelijk bureau van de LHV, bijvoorbeeld in de vorm van financieel, juridisch en communicatie-advies.

Gegevensuitwisseling via OPEN

OPEN is een 4-jarig versnellingsprogramma dat huisartsen helpt om aan iedere patiënt die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal toegang te verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens. LHV, NHG en InEen werken hierin samen, starten met ontsluiting van gegevens en streven naar een koppeling met het door Patiëntenfederatie Nederland geïnitieerde MedMij netwerk, een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Fusie Kring Friesland

De LHV-huisartsenkring Friesland en de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland hebben met hulp van het bureau van de LHV in de afgelopen periode statutair en juridisch onderzocht hoe zij hun wens om te integreren, zouden kunnen realiseren. Met het samengaan van beide organisaties ontstaat een regionale huisartsenorganisatie. De Ledenraad is positief over de voorgenomen fusie. Veel LHV-kringen zijn overigens in hun regio bezig met intensievere samenwerking met de zorggroep en/of andere regionale huisartsenorganisaties en sommigen overwegen ook integratie.