Uit de Ledenraad: hoofdlijnenakkoord en herbenoeming Ella Kalsbeek

 
Uit de Ledenraad: hoofdlijnenakkoord en herbenoeming Ella Kalsbeek
Tijdens de vergadering van de LHV-ledenraad op 5 juni stond opnieuw het eventuele Hoofdlijnenakkoord op de agenda, evenals de akkoorden in ontwikkeling voor ggz en preventie. De Ledenraad sprak verder over de verkenning van de samenwerking met InEen en met de regionale huisartsenorganisaties. Voorzitter Ella Kalsbeek werd unaniem door de Ledenraad herbenoemd voor een volgende bestuurstermijn van 4 jaar.

Akkoorden

De LHV voert met andere organisaties en met VWS gesprekken over de zogeheten hoofdlijnenakkoorden:

  • Huisartsenzorg: de LHV zet nog steeds in op het sluiten van een meerjarig Hoofdlijnenakkoord voor de sector, omdat landelijke afspraken het beste instrument zijn om de kwaliteit en de doelmatigheid van de huisartsenzorg te bewaken. Dergelijke afspraken moeten garanties bieden voor continue, duurzame en kwalitatieve huisartsenzorg en voor meer tijd voor de patiënt. De verwachting is dat op korte termijn duidelijk wordt of het lukt om met de zorgverzekeraars en VWS daadwerkelijk concrete, landelijke afspraken te maken.
  • Ggz: de LHV is naast het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ook betrokken bij de gesprekken over een hoofdlijnenakkoord ggz. Onze inbreng is daar bescheiden, het gaat immers grotendeels over zorg in de ggz-sector. Huisartsen hebben wel veel last van de problemen in de ggz, maar de oplossing ligt niet bij ons. LHV en InEen hebben aandacht gevraagd voor de crisis-opvang overdag en in ANW, en hoe om te gaan met de chronisch psychiatrische patiënten. Hierbij zijn goede randvoorwaarden en verwijs-en terug verwijsafspraken cruciaal.
  • Preventie: de LHV onderschrijft het belang van preventie voor een gezonde samenleving. Huisartsen richten zich hierbij op de geïndiceerde preventie en zorg gerelateerde preventie, benadrukken wij in de gesprekken over een preventieakkoord. Onze inbreng -samen met NHG en InEen- in de themabijeenkomsten ligt op het terrein van stoppen met roken. In het najaar zou een preventieakkoord het licht moeten zien.

Herbenoeming

Met instemming van de volledige Ledenraad werd voorzitter Ella Kalsbeek opnieuw benoemd voor vier jaar. De Ledenraad prees haar onvoorwaardelijke inzet voor de ondersteuning van huisartsen en haar vermogen om binnen en buiten de vereniging partijen te verbinden.

Cao Hidha

De Ledenraad stemde in met het principeakkoord voor de Cao Hidha, voor de periode 2017-2019. Daarin is een salarisverhoging per 2017 afgesproken en zijn ook afspraken gemaakt over onder andere leeftijdsdagen en rusttijd na een nachtdienst.

Samenwerking met InEen

Het afgelopen jaar hebben de besturen van LHV en InEen regelmatig gesproken over samenwerking en inmiddels wordt op allerlei dossiers samen opgetrokken. Van beide zijden heerst daarover tevredenheid: het versterkt de positie van beide organisaties, maar vooral ook van de huisartsen(zorg). De samenwerking wordt de komende tijd nog verder verkend.