Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Uit de Ledenraad: huisartsenzorg voor ouderen, contractering, kwaliteit

 
 
Op dinsdag 26 september 2017 kwam de LHV Ledenraad bijeen en besprak daarbij onder andere de Visie Huisartsenzorg voor ouderen, het kostenonderzoek van de NZa en de contractering. Ook is er stil gestaan bij de ontwikkelingen in de ANW-zorg en kwaliteit.

Huisartsenzorg voor ouderen

De Ledenraad heeft met de nadruk op de randvoorwaarden die nodig zijn om de visie in de huisartsenpraktijk te realiseren, ingestemd met de Visie Huisartsenzorg voor ouderen. Het NHG heeft deze met betrokkenheid van de LHV opgesteld.

Kostenonderzoek

De NZa is het met de LHV eens dat de huidige systematiek om de tarieven voor de huisartsenzorg te bepalen, niet voldoet. Deze houdt namelijk geen rekening met de werkbelasting, biedt onvoldoende maatwerk en de toekomst wordt bekostigd door achterom te kijken, namelijk naar de achterliggende periode. Dat werkt niet in een sector die snel verandert. De NZa heeft aangegeven om met onder andere de LHV te willen kijken naar een andere systematiek.

Contractering

Zowel landelijk als regionaal is intensief overleg met iedere zorgverzekeraar en met hun koepel gevoerd over de contractering. Het proces loopt hier en daar nog maar de contouren tekenen zich al wel af.

De LHV constateert dat er weinig terecht komt van het aanpakken van de knelpunten die zorgverzekeraars, patiënten en huisartsen met elkaar hebben afgesproken in het tussenakkoord 2018. Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat zij in gesprek met de LHV op heel korte termijn nog eens haarscherp aangeven welk aanbod zij huisartsen doen.

ANW

Met InEen en VPH is gedurende de hele zomerperiode intensief overleg gevoerd over de oplossingen voor de vraagstukken in de ANW-zorg. Dit mondt binnenkort uit in een gezamenlijke visie, die in een gezamenlijke Ledenraad van LHV, InEen en VPH begin november wordt besproken.

Kwaliteit

De huisartsenorganisaties zijn gezamenlijk al langere tijd aan het verkennen hoe een realistisch en modern kwaliteitssysteem vorm zou kunnen krijgen. Pas kort geleden is het gelukt om op basis van deze verkenning tot een door LHV, NHG, VPH en Het Roer Moet Om gedragen ontwerp van zo’n kwaliteitssysteem te komen. Daarin staan intercollegiale toetsing met spiegelinformatie en inzicht in het gevoerde kwaliteitsbeleid centraal.

De Ledenraad heeft dit ontwerp besproken, is positief over deze beweging, en zal in november een definitief besluit nemen, ook over het implementatietraject.

Samenwerking

In het afgelopen jaar is de samenwerking met collega-huisartsenorganisaties InEen en NHG geïntensiveerd. Voor 2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt om op een aantal thema’s zoals bekostiging en ICT nog nauwer samen te werken als organisaties en binnen de bureaus. In die lijn heeft de Ledenraad ermee ingestemd dat vertegenwoordigers van InEen en NHG vanaf nu aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de Ledenraad. Andersom is dat ook zo.