Uit de Ledenraad: jaarplan 2019 en zorg over contractering

 
Domus Medica
Tijdens de vergadering op 11 december sprak de LHV Ledenraad over de actuele stand van zaken rond de contractering van de huisartsenzorg en over de voortgang in de samenwerking met InEen. Ook gaf de Ledenraad haar akkoord aan het jaarplan en de begroting voor 2019.

Contractering huisartsenzorg

In de afgelopen weken heeft u van uw zorgverzekeraar het contract ontvangen voor 2019 en eventueel daarna. Al maanden overleggen regionale teams met de verschillende zorgverzekeraars over de vertaling van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg in de contracten. In diverse regio’s maken huisartsen zich zorgen over de contracten met hun zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

In de contracten van Zilveren Kruis krijgen de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord over onder andere het creëren van meer tijd voor de patiënt, het ondersteunende praktijkteam, indexering en organisatie geen of onvoldoende concrete vertaling. De LHV heeft hierover ook in de media haar zorg uitgesproken en spreekt de komende tijd nog met alle partijen die bij het akkoord zijn betrokken. Wij hebben de betrokken leden eerder geïnformeerd over hun mogelijkheden. Binnen enkele weken maakt de LHV de uitkomsten bekend van haar jaarlijkse ledenpeiling over de contractering. 

Samenwerking LHV-InEen

LHV en InEen hebben de ambitie uitgesproken om hun samenwerking te inventariseren en te formaliseren. Beide organisaties delen de overtuiging dat door samen op te trekken er voor de leden een herkenbaar aanspreekpunt ontstaat, meer eenduidig beleid en krachtiger ondersteuning mogelijk is en voor stakeholders een herkenbaar aanspreekpunt en minder versnippering. De volgende stap is om te verkennen welke samenwerkingsvorm hierbij past. Het is de bedoeling begin 2019 met een uitgewerkt voorstel te komen.

Jaarplan

In het komende jaar focust (het bureau van) de LHV zich nog nadrukkelijker op vier thema’s:

  • huisartsen ondersteunen door het creëren van meer tijd voor de patiënt, met het verlichten van werkdruk en bij arbeidsmarktvraagstukken
  • huisartsen ondersteunen met excellente dienstverlening
  • vooruitkijken en vernieuwen, o.a. door de herijking van de kernwaarden, het moderniseren van de vereniging, op ICT en bekostiging
  • krachtenbundeling, belangenbehartiging en het imago van de huisarts.

Contributiesystematiek

De LHV heeft een nieuwe, meer gelijkwaardige contributiesystematiek ontworpen. Deze sluit aan bij het uitgangspunt ‘1 huisarts, 1 LHV, 1 contributie’. Ook wordt de contributie eenvoudiger in de uitvoering, doordat er minder staffels komen en de systematiek voor landelijke en kringcontributies wordt gelijkgetrokken. De Ledenraad heeft besloten dat de wijziging in de berekening en tarieven voor het lidmaatschap per 2020 ingaat.

Opvolging

Bestuurslid Paulus Lips heeft recent bekend gemaakt dat hij per april 2019 zijn bestuurslidmaatschap neerlegt. De komende maanden zoekt een commissie met Ledenraadsleden een nieuw lid voor het landelijk bestuur van de LHV.