Uit de Ledenraad: modernisering LHV

 
De LHV gaat aan de slag om de vereniging te moderniseren. Dat heeft de Ledenraad van de LHV op 24 september 2019 besloten. In dit traject moet aandacht zijn voor de samenwerking met andere huisartsenorganisaties, democratie en besluitvorming binnen de vereniging en de ledenbenadering. Lees meer over deze modernisering en de andere thema's die aan bod kwamen.

Daarbij is toegankelijkheid voor en vertegenwoordiging van alle leden en alle huisartsen belangrijk, evenals democratische legitimering en samenwerking, afstemming en uitwisseling tussen regio’s. In de themabijeenkomst voorafgaand aan de Ledenraad voerden huisartsen hierover de discusse met elkaar.

Verder is tijdens de Ledenraad gesproken over de volgende onderwerpen:

ANW

In de nacht alleen nog spoedzorg voor patiënten met hoge urgentie. Daarmee willen LHV, InEen en VPhuisartsen vanaf 1 januari 2020 de werkdruk en het aantal dienstdoende huisartsen in de nacht verminderen. Want: minder huisartsen ’s nachts, betekent meer fitte huisartsen overdag.

De beperking tot U1 en U2 vraagt niet alleen een zorgvuldige triage, maar ook een betere coördinatie van de zorg en per regio kijken hoe de zorg ’s nachts het meest efficiënt kan worden geregeld. Dit om te zorgen dat de totale inzet van mensen omlaag kan. De komende tijd wordt een aantal oplossingen onderzocht en in pilots uitgeprobeerd. De 3 organisaties roepen alle regio’s op om met de aanpak aan de slag te gaan, zodat er vanaf 1 januari 2020 daadwerkelijk minder huisartsen worden ingezet op de huisartsenposten.

Bekijk het dossier ANW

Hoofdlijnenakkoord

De NZa heeft de opdracht gekregen om de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg jaarlijks te monitoren. De NZa-monitor maakt duidelijk dat het Hoofdlijnakkoord nog onvoldoende resultaten oplevert. Ondanks dat er op veel overlegtafels een begin is gemaakt met het gesprek over de agenda van het akkoord, lijkt het contract van 2019 nog erg op het contract van 2018.

Een regionaal beeld en regionale opgave komt nog maar beperkt tot stand. Daarnaast wordt er nog nauwelijks of zeer wisselend geïnvesteerd in bijvoorbeeld "meer tijd voor de patiënt", in organisatie en infrastructuur of ICT. We zullen met het ministerie van VWS en verzekeraars in gesprek moeten om de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord daadwerkelijk om te zetten in resultaten en contracten.

De meest recente Vektis-monitor toont dat in vergelijking met dezelfde periode in 2018 de gedeclareerde kosten voor huisartsenzorg over het eerste kwartaal 2019 met 6,9 procent zijn toegenomen. De eerste ramingen voor de totale kosten huisartsenzorg over heel 2019 laten zien dat weliswaar nog steeds niet het volledige beschikbare kader wordt besteed, maar de zogeheten onderschrijding is wel kleiner dan de afgelopen jaren.

Bekijk het dossier

Contractering

Eind 2017 is de LHV gestart om voor elke verzekeraar een deskundig en aanspreekbaar overlegteam in positie te brengen. De LHV ondersteunt en verbindt deze teams. Elk overlegteam informeert de betreffende huisartsen steeds over de voortgang en resultaten per verzekeraar, zeker als zij het definitieve huisartsencontract 2020 uitwerking in beeld hebben. Meer over contractering.