Uit de Ledenraad: SSFH en taken van de huisartsenkringen

 
Tijdens de vergadering van de LHV Ledenraad op 12 december hebben de afgevaardigden uitgebreid gesproken over de taken en functies van de LHV-huisartsenkringen en was er een presentatie over de toekomstplannen van de SSFH.

SSFH

Te gast is John Kerstens, de nieuwe en onafhankelijke voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Hij geeft aan dat er een grote opgave ligt voor de huisartsenzorg: er is een krappe arbeidsmarkt met veel concurrentie en het is noodzakelijk dat huidige medewerkers zich blijvend ontwikkelen en fit blijven, om mee te kunnen blijven draaien in wat er in de huisartsenzorg nodig is.

Er vindt nu een verbeterslag binnen de Stichting plaats. Het doel is dat de bestuurlijke verhoudingen in de Stichting verbeteren, dat de samenwerking met de cao-partijen verbetert, dat er visie en focus komt, dat de SSFH beter bij huisartsen in beeld komt en dat de bedrijfsvoering effectiever en efficiënter wordt.

Naar aanleiding van vragen vanuit de Ledenraad geeft Kerstens aan:

  • T.a.v. stages: het ontzorgen van de werkgevers en het versoepelen van het proces van vergoedingen en inzet van stagiaires is een topprioriteit.
  • De SSFH wil meer profiteren van de bredere kennis van het CAOP (het uitvoeringsorgaan van het fonds) die zij heeft vanuit de uitvoering van sociale fondsen voor veel andere branches.
  • De SSFH wil kijken waar er samenwerking mogelijk is met andere sectoren in de zorg in het aantrekken van personeel.

De taken van de LHV-huisartsenkringen

Vanuit de Ledenraad is er een werkgroep bezig met voorstellen over de taken en functies van de Huisartsenkringen. Het uitgangspunt is dat we één LHV vormen. Dat betekent onder andere dat elke lid van de LHV hetzelfde ‘aanbod’ mag verwachten vanuit de vereniging, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

Namens deze werkgroep geeft Stella Zonneveld (voorzitter Huisartsenkring Amsterdam/Almere) een presentatie. In de vergadering van juni 2017 heeft de Ledenraad al ingestemd met de eerste fase van het proces, namelijk het vaststellen van wat het basistakenpakket van alle Kringen zou moeten zijn. Tijdens deze vergadering ligt er een notitie voor over de consequenties en uitwerking van dit takenpakket. Daarbij gaat het onder meer over de positionering, de bestuurlijke inzet en het budget die nodig zullen zijn om dat te kunnen doen wat er in elke regio nodig is.   

De Ledenraad heeft vervolgens uitgebreid gediscussieerd over dit onderwerp. Op basis hiervan gaat de werkgroep haar voorstellen verder uitwerken. 

Contractering

Ook heeft het landelijk bestuur gedeeld wat haar belangrijkste lessen zijn uit de afgelopen contracteringsperiode. Zoals de ‘systeemfout’ in het proces van hoofdlijnenakkoorden en contractering. Als LHV sluiten we een akkoord met VWS, patiëntenorganisaties en ZN als vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars. In de uitvoering van het akkoord trekken verzekeraars echter niet gezamenlijk op, maar zijn ze concurrenten van elkaar. Daarbij is het belangrijk dat zo’n convenant SMART wordt geformuleerd en naleving ervan niet vrijblijvend is.

Het bestuur vindt dat de samenwerking op landelijk en regionaal niveau en tussen de landelijke en regionale onderdelen van de LHV enorm heeft geholpen en ziet graag dat dit verder wordt versterkt. 

Verenigingszaken

De Ledenraad heeft unaniem ingestemd met het jaarplan en de begroting voor 2018. Daarnaast is Ronald Morshuis benoemd tot nieuw lid van de benoemingscommissie.