Uit de Ledenraad: zorgen over de toekomst van de huisarts

 
Uit de Ledenraad: zorgen over de toekomst van de huisarts
Er moet iets veranderen, en snel ook. Dat was de conclusie van de Ledenraad op 26 november, waar de zorgen over de toekomst van de huisarts werden gedeeld. Er zijn aanhoudende signalen vanuit de achterban over de hoge werkdruk, de belasting in de ANW-zorg en de problematiek van huisartsen- en personeelstekorten. Regelmatig lijken gevestigde en niet-gevestigde huisartsen zelfs tegenover elkaar komen te staan, terwijl het zo belangrijk is om een gezamenlijk geluid te laten horen.

Ook bestuur en bureau van de LHV zien en horen dagelijks de vragen en worsteling van huisartsen. De recente publicatie van HRMO bevestigt dit beeld nog eens indringend met dagelijkse praktijkvoorbeelden. Veel van de problemen liggen in andere sectoren en zijn ook daar niet eenvoudig op te lossen. Bij de Ledenraad is de urgentie -zoals eerder- getoetst en zijn oplossingsrichtingen op de korte en langere termijn verkend. Makkelijke en grote oplossingen zijn er niet. Wel de noodzaak om de urgentie nog dringender voor het voetlicht te brengen bij degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zoals minister en zorgverzekeraars, van hen interventies te eisen en tegelijkertijd onze grenzen aan te geven.

De recent verstuurde Hartenkreet is daarvan een voorbeeld. Met InEen enVPH trekken we samen op om de organisatie van de acute zorg te wijzigen. We zijn daarover ook met de Federatie Medisch Specialisten in gesprek om een gezamenlijk voorstel te maken voor de minister, die in het voorjaar met nieuwe plannen wil komen.

De vereniging gemoderniseerd

Er zijn eerste stappen gezet in de modernisering van de vereniging:

  • het takenpakket van de LHV-kringen is concreter geformuleerd en het is daarmee duidelijker hoe alle leden betrokken en geïnformeerd worden en inspraak hebben en wat daarin van de Kring verwacht mag worden.
  • in 2020 experimenteert de LHV met andere werkvormen voor opiniëring bij de leden en transparantie
  • er is en wordt (in een actuele brochure en ook op de website) meer inzichtelijk gemaakt voor leden wat de werking, inspraak en lidmaatschap van de LHV inhouden.  

De Ledenraad heeft zich verder achter eerste voorstellen geschaard om te komen tot toegankelijkheid voor en vertegenwoordiging van alle leden en alle huisartsen binnen de LHV, met een sterke landelijke en regionale organisatie. Doel is een sterke en wendbare vereniging, nu en in de toekomst.

Plannen voor 2020

In 2020 blijven Meer tijd voor de patiënt, ANW, huisartsentekorten en de arbeidsmarktproblematiek in de huisartsenzorg onverminderd prioriteitsthema’s voor de LHV. In de dienstverlening aan leden geeft de LHV extra prioriteit aan het verbeteren van de ondersteuning van de contractering, het uitvoeren van het werkgeverschap en de CAO en de grote opdracht die bij de huisartsen ligt om hun ICT te vernieuwen en aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Op het gebied van wetgeving is de nieuwe Wet DBA een belangrijke ontwikkeling. De Ledenraad heeft het jaarplan en begroting voor 2020 beiden geaccordeerd. Beide documenten zijn voor leden hier te vinden.