Veel nadruk op regionale aanpak in begroting VWS 2020

 
Veel nadruk op regionale aanpak in begroting VWS 2020
In de VWS-begroting die onderdeel is van de Miljoenennota 2020 wordt aangekondigd dat het kabinet met een voorstel komt voor verbetering van de organisatie van het zorgstelsel. Ook wordt er veel verwacht van regionale plannen en aanpakken voor de grootste uitdagingen in de zorg. Er wordt weinig aandacht besteed aan de specifieke problematiek in de huisartsenzorg, waaronder werkdruk en huisartsentekorten.

De LHV heeft de Miljoenennota voor het komende jaar doorgenomen, om te bezien welke plannen het kabinet het komende jaar heeft voor de (huisartsen)zorg. Drie onderwerpen lichten we hieronder nader toe.

Maatregelen voor het zorgstelsel

In de begroting wordt uitgebreid besproken dat het kabinet komt een zogenaamde contourennota, die voor het zomerreces van 2020 zal worden gepubliceerd. Hierin zal het kabinet schetsen waar het zorgstelsel hiaten heeft en kan worden verbeterd. Het idee is dat een volgend kabinet daarmee aan de slag kan gaan.
LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “De LHV vindt het goed dat er naar het functioneren van het huidige stelsel wordt gekeken en dat er concrete voorstellen voor verbetering zullen komen. Dit is wel een aanpak voor de langere termijn, terwijl er ook veel zaken zijn waar huisartsen en medewerkers in de huisartsenzorg nu dagelijks tegenaan lopen, zoals de hoge werkdruk. We hebben binnen het Hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt om die zaken aan te pakken. Die uitvoering vindt nu en in de komende jaren plaats. We zullen dus iedereen scherp houden dat er ook op de kortere termijn forse verbeteringen moeten plaatsvinden.”

Focus op regionale aanpakken

Uit de begroting komt ook het beeld naar voren dat er veel wordt verwacht van “de regio”. Het kabinet wil een regionale inventarisatie en aanpak op allerlei grote thema’s in de zorg. Kalsbeek: “In de huisartsenzorg wordt er al veel regionaal samengewerkt, met aandacht voor regiospecifieke kenmerken. Dat is een werkwijze waar wij ons goed in kunnen vinden. Goede regionale samenwerking over de domeinen heen biedt de kans om met de sectoren die de huisartsenzorg sterk raken, zoals de ouderenzorg en de ggz, gezamenlijk afspraken te maken in plaats van ieder voor zich.” De uitwerking van dit voornemen zal ook terugkomen in de contourennota voor in 2020. Als LHV denken we graag mee over deze voorstellen.

Terugdringen tekorten aan huisartsen

De LHV maakt zich grote zorgen over de huidige krapte aan huisartsen en de verwachte tekorten in de nabije toekomst. Daarover hebben we met het ministerie van VWS ook afspraken gemaakt, zowel in het Hoofdlijnenakkoord als in een apart Plan van Aanpak. Helaas wordt daar in deze begroting geen specifieke aandacht aan besteed.

Voor ons is van groot belang dat ook op deze problematiek voldoende inzet wordt gepleegd, zowel landelijk als regionaal. Het gaat dan om:

  • het opleiden van meer huisartsen, het beter spreiden van de opleidingsplekken en het beter laten aansluiten van de opleiding op het werkveld;
  • het verlagen van de werkdruk van de huisarts;
  • het verkennen van mogelijkheden om taken binnen de praktijk en binnen een regio anders te verdelen, door inzet van (andere vormen van) personeel, door meer samenwerking tussen praktijken  en dergelijke.

Ella Kalsbeek: “Al die inzet is nodig, om te zorgen dat we het huisartsenvak aantrekkelijk houden en daarmee te garanderen dat voor iedereen in Nederland huisartsenzorg toegankelijk en beschikbaar blijft.”

De Begroting VWS 2020 vindt u hier

De LHV heeft de hele begroting van VWS geanalyseerd op de impact voor de huisartsenzorg. Eind oktober bespreekt de Tweede Kamer de plannen uit de begroting met de ministers. De LHV zal in aanloop daarnaartoe de belangrijkste punten vanuit de huisartsenzorg bij hen onder de aandacht brengen.