Waarneemmonitor 2012: Waarnemers onveranderd tevreden met hun werk

 
LHV-Wadi, de afdeling binnen de LHV die opkomt voor de belangen van waarnemers en Hidha’s, heeft recent weer de stand van zaken onder de waarnemende huisartsen gepeild. Opvallend is de grote tevredenheid: bijna iedereen voert het werk met plezier uit (95%) en is tevreden over de hoeveelheid werk dat beschikbaar is (85%). Maar er zijn ook minder positieve geluiden.

Dit blijkt uit de resultaten van de onlangs gehouden 'Waarneemmonitor', de jaarlijkse enquête van LHV-Wadi. 29 Procent van de 1656 waarnemers die bij de LHV ingeschreven staan heeft de vragenlijst ingevuld.

Deel ervaart problemen
Ondanks de algemene tevredenheid onder waarnemers ervaart een deel wel problemen met de hoeveelheid werk dat beschikbaar is. Ongeveer de helft van alle waarnemers ervaart een afname van de hoeveelheid dagwaarnemingen en ANW-diensten die aangeboden worden ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze afname lijkt verdeeld te zijn over het land; een duidelijk verschil tussen de provincies is er niet. Veel waarnemers (36 procent) besteden hierdoor meer tijd aan het zoeken naar werk, nemen werk aan dat verder van huis is of nemen werk aan dat ze liever niet zouden doen. Een derde van alle waarnemers vindt deze afname een probleem en zou liever wat meer werken.

Een mogelijke verklaring voor de afname van beschikbare dag- en ANW-diensten is het groeiende aantal waarnemers en de financiële onzekerheid voor praktijkhouders waardoor minder werk uit handen gegeven werd.

Verhuizen voor werk
Een klein percentage waarnemers (8 procent) zegt wel te willen verhuizen naar het platteland waar veel werk is; een daling van 5 procent ten opzichte van vorig jaar. Nog eens 14 procent van de waarnemers wil wel overwegen naar deze regio's te verhuizen, maar stelt daar voorwaarden aan. Een duidelijk verschil tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen is er hierbij niet. Gezien de dreigende tekorten aan huisartsen in sommige gebieden van het land is het belangrijk deze groep belangstellenden te in het oog te houden.

Langere tijd in huisartsenpraktijk
Waarnemers werken veelal voor langere tijd in een huisartsenpraktijk of komen er geregeld terug. Vaak gaat het hierbij om meerdere langdurige (langer dan 10 dagen) waarnemingen in verschillende praktijken.

Tijdelijke functie
Het overgrote deel (80 procent) ziet waarnemen als een tijdelijke functie en verwacht binnen vijf jaar op een andere manier zijn vak uit te oefenen. Een kwart van alle waarnemers verwacht binnen twee jaar te associëren of een eigen praktijk te starten. Velen willen dit omdat ze een eigen praktijk als een uitdaging zien of omdat ze het contact met een vaste patiëntengroep op prijs stellen. Slechts een minderheid (30 procent) wil een eigen praktijk uit financiële overwegingen.

Uurtarief
Ongeveer twee derde van de waarnemers onderhandelt over het aan hun betaalde uurtarief; de helft van deze groep zegt dit altijd te doen, de rest onderhandelt incidenteel. Vergelijking met de waarneemmonitor van 2011 laat zien dat het aantal waarnemers dat onderhandelt is gestegen. Wanneer waarnemers overuren maken, zegt de helft dit soms in rekening te brengen. 35 Procent doet dit altijd en de resterende 15 procent rekent nooit overuren. Het verschil met Hidha's is opmerkelijk: de helft van hen rekent nooit overuren.

Wagro's zijn bekend
De landelijke Wagro's zijn ondertussen een bekend fenomeen: 8 van de 9 waarnemers weet van het bestaan en de meesten van hen vindt het ook een goed initiatief. De drie kerntaken van de Wagro's (ondersteunen van nascholingen en intercollegiale toetsing, afvaardiging binnen de Kring) worden alle drie even belangrijk gevonden.

Waarnemen als overgang naar pensioen
Opvallend in de monitor van dit jaar was het aantal oudere waarnemers: 38 van de 486 deelnemers (8 procent) is 55 jaar of ouder en geeft aan hun waarneemwerk te zien als een overgang naar een pensioen. Een goede keuze, zo blijkt: allen geven aan tevreden te zijn met hun werk.

Twee tips
Tot slot een tweetal tips. Allereerst aan de praktijkhouders die een waarnemer inzetten: betrek waarnemers bij uw praktijkvoering. De helft van alle waarnemers geeft aan hierbij nog te weinig betrokken te zijn en dit wel te willen. Vooral managementtaken en begeleiding van assistentes of POH staan hoog op de verlanglijst. En een tip voor waarnemers: lees het NTvG en maak een grote kans met uw kennis boven uw collega's uit te steken. Want slechts een op de drie waarnemers geeft aan dit blad te lezen.

Winnaar
Deelnemers aan de Waarneemmonitor 2012 maakten kans op het winnen van een iPad, beschikbaar gesteld door Meeùs en Noord Negentig Accountants en Belastingadviseurs. Uit de 486 deelnemers werd Lineke de Zeeuw, waarnemer en Hidha uit Groningen als winnaar getrokken.