Waarnemers en praktijkhouders in gesprek over samenwerking nu en in de toekomst

 
Op 24 september organiseerde LHV met LHV-Wadi – voorafgaand aan de Ledenraad – een themabijeenkomst over samenwerking in de vereniging en in de dagelijkse praktijk tussen alle ‘soorten’ huisartsen. Het gesprek ging over de uitdagingen voor de huisartsenzorg en de dynamiek die er binnen de beroepsgroep is ontstaan. De middag gaf goede input voor waar we binnen de LHV mee bezig zijn én voor hoe huisartsen regionaal gezamenlijk kunnen optrekken.

Aanleiding voor deze bijeenkomst waren de zorgen over huisartsentekorten en over inspraak en vertegenwoordiging van alle huisartsen. Met name onder en met waarnemend huisartsen is er de afgelopen maanden veel gesproken over hun plaats binnen de vereniging en op de werkvloer. Daarom waren naast de Ledenraadsleden speciaal voor deze bijeenkomst ook alle Wagrobestuurders, het actiecomité Huisarts van de Toekomst en VPHuisartsen uitgenodigd om deel te nemen. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: ‘Dit zijn immers zaken die ons allemaal aangaan’.

De bijeenkomst startte met een presentatie door vertegenwoordigers van Huisarts voor de Toekomst. Zij hebben hun initiatief toegelicht en hun zorg- en aandachtspunten gedeeld. Er was herkenning en waardering voor hun boodschap.

Gedeelde zorgen

Tijdens de bijeenkomst bleek duidelijk dat huisartsen – hoe ze ook werkzaam zijn – elkaar vinden in hun zorgen over de huisartsenzorg nu en hun wens om te willen werken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Dat is een herkenbaar beeld, dat bijvoorbeeld ook bleek uit ons onderzoek naar werkdruk onder huisartsen. We konden concluderen dat het met name die te hoge werkdruk is die de verhoudingen op scherp lijkt te zetten tussen huisartsen onderling.

‘Dit heeft ons als LHV gesterkt in ons pleidooi bij iedereen die daar invloed op heeft om de werkdruk tot topprioriteit te maken. We hebben hier met de overheid en zorgverzekeraars afspraken over gemaakt, onder andere in het Hoofdlijnenakkoord, maar huisartsen geven aan in de praktijk nog amper verbeteringen te merken, terwijl de werklast wel toeneemt. Dit is een probleem dat gevestigden en niet-gevestigden beiden raakt in het dagelijks werk’, aldus Ella Kalsbeek.

Daarnaast zien we het grote belang van een goede balans in de samenstelling van de beroepsgroep, om met de hoge zorgvraag te kunnen omgaan. Waarnemingen zijn steeds meer nodig voor de flexibiliteit en zullen dat ook blijven, om de continuïteit te kunnen garanderen en de huisartsen duurzaam inzetbaar te houden. Het geeft startende huisartsen ook de mogelijkheid om het vak in de praktijk beter te leren en zich te oriënteren op hun toekomst. Tegelijkertijd zien huisartsen de vaste huisarts-patiënt-relatie als een kernwaarde en is de patiëntenzorg er bij gebaat dat voldoende huisartsen ervoor kiezen om zich langdurig aan een patiëntenpopulatie te verbinden.

Werken aan betrokkenheid en vertegenwoordiging

We hebben de laatste maanden gemerkt dat er veel over elkaar wordt gesproken. Daarom was het goed om met elkaar in gesprek te gaan, zodat de verschillende perspectieven konden worden gedeeld. Juist ook omdat daardoor bleek dat sommige beelden van elkaar niet kloppen en dat er voldoende punten zijn waarop huisartsen elkaar wel kunnen vinden. Maar het is ook goed duidelijk geworden dat er wel wat moet gebeuren, willen we niet verder uit elkaar gespeeld worden.

Alle aanwezigen kijken terug op een constructieve bijeenkomst. We zien dit nadrukkelijk als een stap in een langdurige beweging. Zo heeft de Ledenraad in de aansluitende, formele vergadering akkoord gegeven op de opdracht van een gezamenlijk werkgroep van LHV (met landelijk bestuur en LHV-Wadi) en Huisarts van de Toekomst. Het doel is er aan bij te dragen dat alle huisartsen vertegenwoordigd zijn en zich vertegenwoordigd voelen in de LHV en dat zij zich herkennen in het aanbod van de vereniging, de belangenbehartiging en de dienstverlening. Later dit jaar moet de werkgroep met de eerste verbetervoorstellen komen. Er was veel bijval voor dit gezamenlijk initiatief dat door Huisarts van de Toekomst een extra impuls heeft gekregen.

Ook regionaal

Daarnaast willen we zorgen dat deze gesprekken voortgang vinden in het hele land. Het is belangrijk om elkaar regionaal op te zoeken, beter te leren kennen en gebruik te maken van wat iedereen kan betekenen. Dat vergt inzet en openheid vanuit alle geledingen, maar dan kunnen we ook echt tot de samenwerking komen die hard nodig is om huisartsenzorg te kunnen blijven leveren met z’n allen.

InEen

In dezelfde week als de themabijeenkomst, nam LHV-voorzitter Ella Kalsbeek de InEen-leden mee in de ontwikkelingen in de huisartsenzorg op de Algemene Ledenvergadering van InEen. Zij vroeg daar bijzondere aandacht voor de positie van waarnemers. De nieuwe wet DBA heeft met name gevolgen voor vaste waarnemers en daarnaast is de betrokkenheid van waarnemers bij regionale ontwikkelingen vaak niet goed geborgd. Ook daar riep zij iedereen op hiermee aan de slag te gaan.