Wat betekent de overheveling van de GZSP-zorg voor u?

 
Wat betekent de overheveling van de GZSP-zorg voor u?
Heeft u patiënten zonder Wlz-indicatie omdat zij nog geen 24-uurstoezicht en zorg in nabijheid nodig hebben? Maar die wel baat kunnen hebben bij een integrale en multidisciplinaire behandeling? Denk bijvoorbeeld aan ouderen met multi-problematiek of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Lees dan in dit bericht wat GZSP is en wat er begin 2021 is veranderd is voor deze specifieke patiëntengroepen.

De zorg die door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) wordt verleend aan patiënten die thuis wonen is sinds 2020 al naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. Voor u is het daardoor eenvoudiger geworden om patiënten die thuis verblijven en geen Wlz-indicatie hebben te verwijzen naar een SO of AVG. Deze zorg is onderdeel van het basispakket. Wel geldt hiervoor het eigen risico.

Begin dit jaar wordt ook de andere zorg overgeheveld die nu nog onder de subsidieregeling Extramurale behandeling valt. Voorbeelden hiervan zijn dagbehandeling of zorg in een groep voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit betekent voor u als huisarts dat u rechtstreeks kunt verwijzen naar aanbieders die deze zorg aanbieden. Een CIZ-indicatie is dan niet meer nodig. Kenmerkend van deze geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is het multidisciplinaire karakter waarin er vanuit een behandelplan door meerdere professionals gewerkt kan worden.

Definitie: Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is zorg voor patiënten thuis die geen Wlz-indicatie hebben en daar nog niet voor in aanmerking komen, omdat zij (nog) geen 24-uurs toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben.

Deze patiënten hebben wel integrale, multidisciplinaire behandeling nodig om zelfstandig te kunnen functioneren. Bij deze zorg is aandacht voor verbetering van de functionele autonomie, voor het voorkomen van verergering van de beperkingen en voor het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

Voorbeelden hiervan zijn dagbehandeling of zorg in een groep aan mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel, paramedische behandeling als onderdeel van een behandelplan van specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten of de inzet van een gedragswetenschapper zoals orthopedagoog of gz-psycholoog.

Wij zetten nogmaals de belangrijkste informatie voor u op een rij.

Direct naar veelgestelde vragen

Om welke patiëntgroepen gaat het precies?

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) gaat over generalistische zorg voor specifieke, kwetsbare doelgroepen die thuis wonen:

 • ouderen met multi-problematiek (somatisch en/of psychisch)
 • mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose)
 • mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld CVA, trauma of een hersentumor
 • mensen met een verstandelijke beperking

Het is zorg voor patiënten thuis die geen Wlz-indicatie hebben en daar ook nog niet voor in aanmerking komen, omdat zij (nog) geen 24-uurs toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij hebben wel (integrale/multidisciplinaire) behandeling nodig om zelfstandig te kunnen functioneren. Bij deze zorg is aandacht voor verbetering van de functionele autonomie, voor het voorkomen van verergering van de beperkingen en voor het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

Wat betekent de overheveling voor u als huisarts en wat heeft GZSP te bieden?

U kunt vanaf 1 januari 2021 rechtstreeks verwijzen naar aanbieders van GZSP-behandeling, een CIZ-indicatie is niet meer nodig. U kunt verwijzen naar:

 • behandeling SO (sinds 1 januari 2020 al mogelijk),
 • behandeling AVG (sinds 1 januari 2020 al mogelijk)
 • behandeling gedragswetenschapper, zowel individueel als in een groep geleverd door bijvoorbeeld de GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist
 • zorg in een groep (voorheen ‘dagbehandeling’) voor kwetsbare patiënten,
 • zorg in een groep voor lichamelijk gehandicapten en/of niet aangeboren hersenletsel,
 • behandeling SGLVG (sterk gestoord gedrag en een licht verstandelijke beperking; zowel individueel als in een groep).

Meer informatie over wanneer u verwijst en over wat de verschillende behandelaren te bieden hebben vindt u bij vraag 4, 5 en 7 van de Q&A.

Wie mag verwijzen naar GZSP?

De huisarts mag als poortwachter voor GZSP hiernaar verwijzen. 

In sommige gevallen kan dit een eenmalige consult zijn waarin u advies vraagt aan een SO, AVG of gedragswetenschapper, maar er kan ook meer nodig zijn. Deze professionals zullen dan in hun rol als regiebehandelaar een behandelplan opstellen, waarin omschreven staat welke zorg de patiënt nodig heeft (zowel individueel als in een groep). De patiënt kan daarna aan de behandeling beginnen zonder tussenkomst van de huisarts. U ontvangt hiervan een afschrift.

Volgens de NZa-regeling GZSP behandeling mag ook de medisch specialist rechtstreeks naar deze zorg verwijzen. Aangezien de huisarts poortwachter is, zijn er zorgverzekeraars die stellen dat een verwijsbrief van de huisarts nodig is. Mocht u hiervan hinder ontvangen, meld het ons.

Voor verdere toelichting, zie vraag 4 van de Q&A.

 

Standpunt van de LHV

 • De LHV vindt het een goede ontwikkeling dat er expertise beschikbaar komt voor de huisarts bij thuiswonende ouderen of verstandelijke gehandicapten. Op papier is de verwijzing nu geregeld. Of dit in de praktijk ook werkt zal onder andere afhangen van de beschikbaarheid van de professionals die GZSP aanbieden.
 • De LHV vindt het belangrijk dat aanbieders van GZSP zich kenbaar maken aan de huisarts en aangegeven wat zij bieden. Huisartsen verwijzen via zorgdomein naar andere zorgprofessionals. Ook voor de GZSP moet dit mogelijk zijn. Meer informatie vindt u bij vraag 8 van de Q&A.
 • De LHV verwacht van zorgverzekeraars dat zij het proces ondersteunen en ervoor zullen waken dat er geen extra administratieve lasten voor de huisarts ontstaan. Mocht u hier wel tegen aanlopen, meldt dit dan bij de LHV op Feedback | Het Roer Gaat Om (lhv.nl),. Geeft u dan duidelijk aan dat het gaat om GZSP en welke verzekeraar betrokken is. Wij verzamelen de signalen en gaan hierover met de zorgverzekeraars in gesprek.

Goed om te weten

 • GZSP zorg valt onder het basispakket. Iedereen in Nederland heeft dus recht op deze zorg, een aanvullende verzekering is niet nodig.
 • GZSP valt wél onder het eigen risico van de patiënt.
 • De huisarts of medisch specialist bepaalt, in overleg met patiënt, of GZSP zorg nodig is.
 • De meeste GZSP-behandelaren die in het verleden deze zorg aanboden, zullen ook nu een contract hebben met de Zorgverzekeraar. Het is aan de patiënt om bij zijn zorgverzekeraar te checken of dit daadwerkelijk ook zo is.
 • Het kan zijn dat een medisch specialist u adviseert om te verwijzen naar GZSP. U neemt hierin uiteindelijk het besluit.
 • Er is ook informatie voor patiënten beschikbaar.
 • Er is een overgangsregeling voor patiënten die wel al een CIZ-indicatie hebben voor deze zorg, maar nog niet gestart zijn. Deze patiënten kunnen de eerste 3 maanden van 2021 nog starten met hun GZSP-zorg, zonder extra verwijzing. Voor patiënten die in GZSP-zorg zijn, bepaalt de regiebehandelaar (SO, AVG, gedragswetenschapper) hoe lang het traject duurt. Meer informatie, zie vraag 14 van de Q&A.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met LHV-beleidsadviseur Monica Terhal via m.terhal@lhv.nl.