Wat betekent de Wmo voor de huisarts?

 
Per 2015 krijgen gemeenten extra taken die voorheen landelijk werden georganiseerd, waaronder taken uit de AWBZ. Deze ‘decentralisatie’ vindt plaats door de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te breiden. Wat betekent dit voor u als huisarts?

Donderdag 24 april jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) aangenomen. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over het wetsvoorstel. In dit bericht treft u de voorgenomen veranderingen op een rij.

Nieuw in de Wmo 2015

 • Uit de AWBZ:
  • Begeleiding. Voor mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven en met de begeleiding zelfstandig kunnen wonen.
  • Beschermd wonen. Bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, die niet zijn opgenomen in een instelling maar ook niet op zichzelf kunnen wonen.
  • Respijtzorg. De tijdelijke overname van zorg om de mantelzorger even vrijaf te geven (variërend van dagbesteding tot zorghotels).
  • Mantelzorgcompliment. Dit was een jaarlijks financieel 'extraatje' voor mantelzorgers. Het budget hiervan gaat naar gemeenten, die het op een eigen wijze kunnen invullen. Dit kan dus ook in natura vorm krijgen.
 • Aangescherpt: huishoudelijke hulp. Gemeenten hadden deze taak sinds 2007, maar zullen per 2015 strengere inkomenseisen hanteren.

Zoals in de huidige Wmo, krijgen gemeenten veel beleidsvrijheid om de taken (regionaal en lokaal) vorm te geven. Zo kan respijtzorg bijvoorbeeld een kleinere of juist grotere plek krijgen binnen het gemeentelijk beleid voor mantelzorg.

Belangrijk voor u

 1. Door de nieuwe taken, zult u meer patiënten naar de gemeente verwijzen voor hulp of ondersteuning. Het is waardevol om bij uw gemeente te informeren hoe u patiënten kunt doorverwijzen (naar wie of naar welk loket).
 2. In de Wmo 2015 zijn zorgaanbieders verplicht om een verzoek om informatie te honoreren, wanneer de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven. Hierbij moet de zorgaanbieder het BSN van de patiënt vermelden.
 3. Gemeenten streven een zo integraal mogelijke dienstverlening na en willen daarom samenwerken met andere zorgaanbieders. Ze zullen huisartsen nadrukkelijk benaderen vanwege hun spilfunctie in de wijk.

Voor meer informatie over samenwerking tussen huisartsen en gemeente, raadpleegt u de werkmap 'Huisarts en gemeente: samen werken in de wijk'.

Punt van zorg: informatieverstrekking

De nieuwe Wmo schept veel ruimte voor het verwerken en uitwisselen van informatie, waaronder medische gegevens. De LHV is kritisch op dit punt: hoe worden de gegevens opgeslagen en voor wie zijn ze inzichtelijk? Heeft de ambtenaar een medisch beroepsgeheim of is hij alleen gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens? De LHV ontvangt steeds vaker signalen dat patiënten hun complete dossier opvragen, om het door te geven aan gemeenten of derden (bijvoorbeeld bureaus die mensen helpen met het aanvragen van ondersteuning). Instanties mogen alléén met toestemming van de patiënt middels gerichte vragen medische informatie opvragen bij de behandelend arts. Deze regels omzeilen door de patiënt als doorgeefluik in te zetten, is absoluut ongewenst.

Vraagt uw patiënt zijn/haar dossier op om het aan een instantie door te geven? Informeer hem/haar over de risico's die deze constructie met zich meebrengt en adviseer geen kopie van het dossier te verstrekken.

Overzicht stelselherziening

Niet alleen de Wmo verandert. In de toekomst hebben alleen de meest kwetsbare mensen nog recht op passende zorg (en verblijf) vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen. Tenslotte worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, met invoering van de nieuwe Jeugdwet.

Bronnen: rijksoverheid.nl, Kamerbrief over samenhang hervormingen langdurige zorg, 4 maart 2014 (nr. 188415-115983-Z)

Meer informatie

Voor meer informatie over de huidige Wmo of over samenwerking tussen huisarts en gemeente, raadpleegt u de werkmap 'Huisarts en gemeente: samen werken in de wijk'.