Wet langdurige zorg: medisch beroepsgeheim beschermd

 
De Wet langdurige zorg (Wlz) is onlangs door de Tweede Kamer aanvaard. Hoewel de LHV de uitgangspunten van de wet onderschrijft, heeft zij zich samen met de KNMG onder meer ingezet voor bescherming van het medisch beroepsgeheim in deze wet. Door een aangenomen amendement van D66 en PvdA mogen instanties het medisch beroepsgeheim niet zomaar doorbreken en is voor het opvragen van medische gegevens altijd expliciete toestemming nodig van de patiënt.

LHV en KNMG hebben veelvuldig hun zorgen kenbaar gemaakt over het delen van medische gegevens en daarmee het omzeilen van het medisch beroepsgeheim. In het contact met de Tweede Kamer is gepleit om in de Wlz op te nemen dat:

  1. de verstrekking van medische persoonsgegevens door artsen aan het CIZ alleen mag met gerichte toestemming van de patiënt.
  2. opvragen van gegevens - conform de KNMG-richtlijn gegevensuitwisseling - alleen mag met behulp van gerichte schriftelijke vragen. 
  3. het CIZ de onder het medisch beroepsgeheim vallende informatie (medische persoonsgegevens) niet mag delen met andere instanties.

Met het aangenomen amendement zijn punten 1 en 2 gewaarborgd, het laatstgenoemde niet. Deze zogeheten ‘achterdeur’ is tot onze spijt niet gesloten. Dit betekent dat het CIZ medische gegevens kan leveren aan instellingen zoals bijvoorbeeld het UWV waar ook medewerkers zonder medisch beroepsgeheim kunnen werken. De LHV zal dit punt zeker aankaarten bij de Eerste Kamer.     

Vervolgtraject Wlz 

De wet ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer moet uiterlijk in november goedkeuring geven wil de Wlz per 1 januari 2015 van kracht kunnen gaan. Wanneer de Wlz niet per 2015 wordt ingevoerd, gaat voor 2015 een versmalde AWBZ gelden.  
 
In De Dokter wordt u bijgepraat over verschillende wetstrajecten, waaronder de Wet langdurige zorg. Voor meer informatie kunt u ook het dossier Wlz en Wmo raadplegen.