Zilveren Kruis en De Friesland passen contract 2019 aan

 
Zilveren Kruis en De Friesland passen contract 2019 aan
Zilveren Kruis en De Friesland gaan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 en gedurende de looptijd van het hoofdlijnenakkoord tot en met 2022 indexeren. Daarnaast wordt jaarlijks tijdig aangegeven welk indexeringspercentage (OVA) er toegepast wordt op de tarieven. Daarover hebben LHV en InEen samen met succes gesprekken gevoerd met beide zorgverzekeraars.

Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: “Indexatie is een van de meest heldere en concrete afspraken uit het hoofdlijnenakkoord. Het nakomen van de afspraak over het indexeren van de tarieven om de stijgende loonkosten van het personeel te compenseren was en is voor ons dus heel belangrijk.”

Het indexeren van de looncomponent van personeel in alle tarieven is een concrete afspraak uit het hoofdlijnenakkoord. Over het daadwerkelijk doorvoeren van de indexatie zijn intensieve gesprekken gevoerd. Die zijn gestart tijdens de contractering 2019 door het overlegteam Zilveren Kruis bestaande uit de voorzitters van de 7 LHV-Kringen waar Zilveren Kruis de preferente zorgverzekeraar is gezamenlijk met InEen.

Aanvankelijk kwam de indexering in de contracten onvoldoende terug. Zilveren Kruis en De Friesland zijn van mening dat ze voldoen aan de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord. De wijze waarop tarieven waren geïndexeerd, is volgens hen slechts onvoldoende transparant gemaakt. Daarover verschilden we van mening. In regionale vervolggesprekken en tijdens intensieve gesprekken tussen LHV/InEen- en Zilveren Kruis-bestuurders zijn we erop blijven hameren dat de afspraak uit het hoofdlijnenakkoord moet worden nagekomen. Dat heeft voor alle huisartsen met een Zilveren Kruis of De Friesland contract nu tot het gewenste resultaat geleid.

Meer informatie over aanvullende Indexatie

Voor Zilveren Kruis betekent dit dat naast de onderdelen in de segmenten die al geïndexeerd waren er nu ook indexatie plaatsvindt bij:

  • Segment 1: Stoppen met Roken en Polyfarmacie;
  • Segment 3: Doelmatig voorschrijven, Onafhankelijke artsenbezoeker, Kwaliteit accreditatie, Kwaliteit spiegelinformatie, Service en bereikbaarheid, Samenwerking, kwetsbare ouderen;
  • Buiten segmenten: alle M&I verrichtingen.

Voor De Friesland, betekent dit aanvullende indexatie bij:

  • Segment 1: medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik,
  • Segment 3: resultaatbeloning service en bereikbaarheid, resultaatbeloning stimulering huisartsenzorg in krimpregio's, resultaat beloning overig zorg voor kwetsbare ouderen/groepen, resultaatbeloning overig praktijkaccreditatie, resultaatbeloning overig FTO/DTO, resultaatbeloning overig Step 2 specialistische verrichtingen, resultaat beloning overig Step 2 therapeutische injecties.
  •  Buiten segmenten: M&I-verrichtingen (deels).

Indexatie in segment 2

De contracten inclusief de indexatie in segment 2 zijn tot stand gekomen tijdens onderhandelingen met zorggroepen en gezondheidscentra, en verschillen per organisatie. LHV en InEen hebben de afspraak gemaakt dat individuele zorggroepen en gezondheidscentra die nog vragen hebben over de tarieven in Segment 2, daar extra uitleg over kunnen vragen aan Zilveren Kruis. 

Administratief-arm

LHV, InEen, Zilveren Kruis en De Friesland moeten nog afspraken maken over hoe de indexatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 voor huisartsen administratief-arm wordt uitgevoerd.

Afspraak is afspraak

Nu Zilveren Kruis en De Friesland net als de overige zorgverzekeraars al deden overal indexatie toepassen, zijn LHV en InEen hierover alleen nog in gesprek met VGZ. Wij blijven benadrukken dat het hoofdlijnenakkoord geen wensenlijstje is waaruit je als zorgverzekeraar vrijblijvend kunt kiezen, maar een richtinggevende agenda, die moet leiden tot duidelijke regionale afspraken die de huisarts terug moet zien in het contract.