Zorgkoepels sluiten convenant over LSP

 
Zorgkoepels - waaronder de LHV - en diverse andere organisaties *) hebben vandaag overeenstemming bereikt over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur voor de periode 2013-2016. Afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant. Hiermee spreken de partijen hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering voor de komende drie jaar.

BureauWeg vrij voor gebruik zorginfrastructuur
Het brede draagvlak voor en vertrouwen in de zorginfrastructuur maakt de weg vrij naar het grootschalig gebruik van de zorginfrastructuur voor de uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten. Zorgaanbieders die hun computersysteem willen aansluiten op de zorginfrastructuur krijgen hierbij in regionaal verband ondersteuning van de VZVZ.

Financiering en andere afspraken
De totaalkosten voor de komende drie jaar bedragen ruim 75 miljoen euro. Zorgverzekeraars en koepels van zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over deze financiering. De afspraken gaan onder andere over:

  • de kosten van het kunnen laten werken en verder ontwikkelen van de zorginfrastructuur;
  • het bevorderen dat zorgaanbieders aan kunnen sluiten op de infrastructuur;
  • en met instemming van de patiënt, toenemend gebruik maken van de zorginfrastructuur.

Er zal nauwlettend gemonitord worden of de investeringen daadwerkelijk het beoogde gebruik opleveren.

Geen verplichte aansluiting
De LHV en de andere koepels zijn van mening dat met dit meerjarenconvenant de zorginfrastructuur voor koepels en hun leden niet vrijblijvend is, hoewel er geen sprake is van een individuele verplichting voor zorgverleners tot aansluiting op en gebruik van het LSP. Het convenant moet ertoe leiden dat - ten behoeve van goede, veilige en efficiënte patiëntenzorg - huisartsen, apothekers en medisch specialisten het LSP gaan gebruiken. De VZVZ legt daarbij de nadruk op een regionale projectaanpak. Met bestaande regio's (bijvoorbeeld Twente, Nijmegen, Amsterdam) zal worden samengewerkt. Waar geen regionale structuur bestaat wordt aansluiting en gebruik gestimuleerd in samenwerking met huisartsenposten en dienstapotheken.

Campagne
Met de overeenstemming over de afspraken is eveneens het startschot gegeven voor een landelijke campagne om patiënten te informeren over het feit dat zij toestemming moeten geven aan hun huisarts en apotheek voor het uitwisselen van hun gegevens via de zorginfrastructuur in het kader van hun behandeling (de zogenaamde opt-in regeling). Meer informatie over de campagne vindt u op www.vzvz.nl.
Persbericht: Toekomst landelijke zorginfrastructuur zeker gesteld (pdf)

*) Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (NAPCO, ASKA VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ.