Zorgveld aan de slag met actiepunten Het Roer Moet Om

 
Zorgveld aan de slag met actiepunten Het Roer Moet Om
Een startbijeenkomst, georganiseerd door huisartsenorganisaties InEen, LHV en NHG markeerde voor het zorgveld het officiële moment om aan de slag te gaan met belangrijke verbeteringen in de huisartsenzorg. Bij deze bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van het actiecomité, ACM, InEen, LHV, NHG, NPCF, NZa, ZN, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS aanwezig. Alle partijen nemen de oproep van het actiecomité serieus en willen aan de slag met de problemen die huisartsen ervaren, zoals ze naar voren kwamen tijdens het debat in De Rode Hoed op 10 juni.

Oplossingen binnen handbereik

Tijdens het debat in De Rode Hoed bleek verrassend veel overeenstemming te bestaan tussen overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars. Deelnemers aan de startbijeenkomst geloven dan ook dat het opruimen van veel knelpunten binnen handbereik ligt. Iedereen is bovendien van mening dat de uitgangspunten van het Zorgakkoord voor de eerste lijn uit 2013 nog stevig overeind staan, hoewel er verbeteringen kunnen worden aangebracht.

De contractering 2016 is al in volle gang. Huisartsen en zorgverzekeraars zijn lokaal en regionaal bezig om de aangedragen verbeterpunten op te pakken. Daarbij wordt al gelet op het verminderen van bureaucratie, regeldruk en evenwichtige verhoudingen tussen huisartsen en zorgverzekeraars.

Werkgroepen

Tegelijkertijd gaan op landelijk niveau tijdens de zomermaanden drie werkgroepen hard aan de slag met de knelpunten. Afgesproken is dat deze landelijke werkgroepen de lokale en regionale afspraken niet doorkruisen of vertragen. De drie werkgroepen zijn:

  1. De Werkgroep Samenwerking en gelijkwaardigheid. Deze werkt maatregelen uit, zowel voor de korte als langere termijn, om belemmeringen voor samenwerking zoveel mogelijk weg te nemen en gelijkwaardigheid tussen verzekeraars en huisartsen te bevorderen.
  2. De Werkgroep Bureaucratie en Administratieve Lasten. Het afschaffen van onnodige bureaucratie en administratieve lasten staat hier voorop. De werkgroep brengt in kaart welke regels, voorschriften en formulieren er zijn en van wie deze afkomstig zijn. Waar nodig wordt vervolgens een voorstel voor aanpassing of afschaffing gedaan.
  3. De Werkgroep Kwaliteit. Deze werkgroep kijkt hoe een beperkte, door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten geaccepteerde, set van indicatoren kan worden samengesteld; hoe het intern kwaliteitsbeleid kan worden vormgegeven; en welke indicatoren voor externe verantwoording geschikt zijn.

1 oktober

Op 1 oktober moeten er duidelijke afspraken en voorstellen liggen. Voor acties met een direct effect en voor meer ingrijpende veranderingen voor de langere termijn. Daarmee kan, ook samen met patiëntenorganisaties, gewerkt worden aan meer vertrouwen tussen huisartsen en zorgverzekeraars, minder bureaucratie en gelijkwaardiger verhoudingen.