Zorgverzekeraars geven geld Miljoenennota voor huisartsenzorg niet uit

 
Zorgverzekeraars geven geld Miljoenennota voor huisartsenzorg niet uit
LHV en InEen houden een dubbel gevoel over aan de presentatie van de nieuwe begroting van het ministerie van VWS voor 2018. Ondanks de reservering van extra geld voor de huisartsenzorg, ongeveer 200 miljoen euro, zien we de beloofde investeringen nog niet terug. De aanpak van knelpunten in de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen, ggz-patiënten, in de ANW-uren, in achterstandswijken én de realisatie van meer tijd voor de patiënt, komt daardoor niet van de grond.

Patiëntenorganisaties, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en huisartsen(organisaties) sloten voor de zomer een landelijk zorgakkoord voor 2018. Afgesproken is dat het budget van de huisartsenzorg met 2,5 procent wordt verruimd, om daarmee de steeds grotere vraag naar huisartsenzorg op te vangen.

Afspraken niet nagekomen

De overheid heeft geld vrijgemaakt om onder andere de complexere zorg voor ouderen te versterken, meer tijd voor de patiënt te realiseren door de inzet van meer huisartsen en de werkdruk op de huisartsenposten en problemen in achterstandswijken aan te pakken. LHV en InEen horen momenteel van hun achterban dat zorgverzekeraars in de contracten met huisartsen en -organisaties niet of nauwelijks extra investeren in deze landelijk afgesproken prioriteiten.

Bovendien krijgen we signalen dat zorgverzekeraars ook niet indexeren, waardoor we eerder van een bezuiniging spreken dan van een investering. Als blijkt dat het zorgakkoord door meerdere partijen niet wordt nagekomen, zijn andere afspraken nodig. Samen met het ministerie van VWS moet worden bepaald wat nodig is om verzekeraars te bewegen wél het beschikbare geld uit te geven.

Benut de ruimte die er is

Deze geluiden zijn extra teleurstellend, omdat er in het land al succesvol wordt geëxperimenteerd met meer tijd voor de patiënt. Door bijvoorbeeld te investeren in een extra huisarts zoals VGZ dat doet, kan de huisarts zijn consultduur verlengen naar 15 minuten. De pilots tonen aan dat het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis hierdoor afneemt. Maar ook het anders organiseren van zorg voor kwetsbare ouderen is doelmatig gebleken.

LHV en InEen roepen andere zorgverzekeraars op deze voorbeelden te volgen en het daarvoor beschikbare budget uit de begroting te benutten. De tijd dringt: de nieuwe contracten voor de huisartsenzorg worden nu opgesteld.

Wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde onmisbaar

De toenemende druk op de huisartsenzorg kan niet alleen worden opgevangen door aanpassingen in de organisatie van de huisartsenpraktijk en de inzet van personeel. Van wezenlijk belang is ook de beschikbaarheid van wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en de beschikbare tijd voor overleg met de apotheker en de thuiszorg.

LHV en InEen richten zich daarom tot het toekomstig nieuwe kabinet: investeer in meer wijkverpleegkundigen, in een ruimhartiger inkoopbeleid voor de thuiszorg en de ggz, en haal de financiële drempels weg die samenwerking met de specialisten ouderengeneeskunde in de weg staan, zodat we er de komende kabinetsperiode samen voor kunnen zorgen dat we veel meer kunnen betekenen voor de patiënt.

Meer informatie

Meer tijd voor de patiënt

Investeer in meer tijd voor de patiënt door meer huisartsencapaciteit, want het levert de patiënt, de huisarts en de maatschappij heel veel op:    

  • meer tijd én aandacht per patiënt
  • betere kwaliteit van zorg (minder doorverwijzingen, betere opvang van onze kwetsbare ouderen)
  • meer tijd voor personeelsmanagement
  • daling van de werkdruk per dag, meer werkplezier voor de huisarts
  • daling van de werkdruk in de ANW-uren (minder diensten)