Spring naar content

Aanvullende afspraken over vergoedingen vaccinatiewerkzaamheden

Omdat de werkzaamheden van huisartsen voor de covid-vaccinaties veel meer behelzen dan we vooraf wisten, hebben we als LHV nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over de vergoedingen voor dit werk. Er komt een extra vergoeding vanwege het extra werk dat is veroorzaakt door de pauzeringen met AstraZeneca en voor het selecteren en uitnodigen van patiënten die door anderen worden gevaccineerd.

Deze extra vergoedingen komen bovenop de al afgesproken tarieven voor vaccinaties vanuit de huisartsenpraktijken en voor de thuisvaccinaties bij niet-mobiele ouderen. In dit bericht zetten we de nieuwe en de bestaande tarieven voor u op een rij.

1. Nieuw: vergoeding voor extra werkzaamheden (o.a. door pauze AstraZeneca)

De onderbrekingen van de vaccinaties met AstraZeneca hebben tot extra werkzaamheden voor de huisartsen geleid. Zo moesten patiënten worden afgebeld en later weer opnieuw worden uitgenodigd.

Daarnaast krijgen huisartsen over deze vaccinatiecampagne heel veel vragen van patiënten, wat een forse belasting is voor de medewerkers in de praktijken. Ook vergt de uitvoering van de vaccinaties sowieso meer tijd dan vooraf verwacht.

Daarom is er afgesproken dat hiervoor een extra vergoeding komt. Die wordt berekend op basis van het totale aantal patiënten dat bij de praktijk staat ingeschreven.

2. Tarief voor selectie en/of uitnodigen van patiënten

Voor een aantal trajecten zijn huisartsen betrokken bij de vaccinatie van de doelgroepen door het selecteren en uitnodigen van betreffende patiënten uit het patiëntenbestand.

Dit betreft de groepen:

  1. het selecteren en uitnodigen (via verzendhuis of zelf) van medisch geïndiceerden onder de 60 jaar
  2. het selecteren en uitnodigen van mensen met morbide obesitas, syndroom van Down tussen 16 en 60 jaar, voor vaccinatie door GGD en Thuisvaccinatie.nl
  3. het selecteren en uitnodigen van mensen van 90 jaar en ouder voor vaccinatie door de GGD
  4. het selecteren van patiënten in kleinschalige woonvormen, voor vaccinatie door mobiele teams vanuit de huisartsenpost.

In totaal is de vergoeding voor extra werkzaamheden en kosten dus € 2,00 per ingeschreven patiënt (dus niet voor het aantal geselecteerde patiënten). 

3. Tarief voor vaccinatie van mobiele patiënten (vanuit de huisartsenpraktijken)

De hiervoor genoemde tarieven komen bovenop het al vastgestelde tarief voor de vaccinatie van mobiele patiënten. Dat tarief wijzigt niet.

4. Tarief voor vaccinatie van niet-mobiele thuiswonende ouderen

De huisartsen spelen daarnaast ook een rol in de thuisvaccinatie van niet-mobiele ouderen (60 jaar en ouder). Dit traject is erg arbeidsintensief, door de specifieke voorbereidingen en uitvoeringseisen die dit met zich meebrengt.

Declaratie

De tarieven voor de vaccinatiewerkzaamheden worden opgenomen in de Subsidieregeling publieke gezondheid (Spg). Na vaststelling van deze regeling, zorgt VWS ervoor dat dit zo spoedig mogelijk wordt ingeregeld, zodat huisartsen kunnen declareren bij de SNPG. We laten het u weten wanneer u kunt declareren.

Overige afspraken

  • Kosten voor locaties: we hebben bij aanvang van de vaccinaties al met het ministerie van VWS afgesproken dat huisartsen kosteloos gebruik moeten kunnen maken van externe locaties om veilig, binnen de anderhalvemetermaatregelen, de vaccinatie van patiënten te kunnen uitvoeren. De gemeenten dienen daarvoor geschikte ruimtes beschikbaar te stellen. Als u toch kosten moet maken voor een externe locatie, dan kunt u die kosten declareren, dus bewaar de bijbehorende factuur/facturen. Er is echter nog geen duidelijkheid door VWS gegeven over hoe en waar deze declaraties kunnen worden ingediend.
  • Ook het tarief voor de huisartsenposten, voor de vaccinatie vanbewoners kleinschalige woonvormen en mensen met verstandelijke beperking in een instelling, is opgehoogd. Ook hier bleek de uitvoering tijdsintensiever dan vooraf verwacht.
  • Voor de beantwoording van medisch-inhoudelijke vragen van patiënten over vaccinatie, kunt u een consulttarief in rekening brengen, zoals u dat ook bij andere vragen van patiënten altijd al kunt doen. Er moet dan wel een inhoudelijke vermelding worden gemaakt in het patiëntendossier van dit contact. U declareert het consult bij de zorgverzekeraar.

Nieuws

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.