Spring naar content

Beperkte stijging tarieven in 2022, hoe zit dat?

De tarieven voor 2022 zijn minder hard gestegen, dan de tarieven voor 2021. Hoe zit dat? In dit bericht leggen we uit hoe de indexering tot stand komt, wat de relatie met het NZa-kostenonderzoek is en hoe de LHV opkomt voor het huisartsenbelang.

De huisartsenbekostiging is complex en dat zie je ook terug in de indexering. Ieder jaar hanteert de NZa een vaste systematiek om de tarieven te indexeren. Deze systematiek ligt vast in een beleidsregel die geldt voor alle sectoren waarvoor de NZa de tarieven vaststelt (dus niet alleen voor de huisartsenzorg).

De NZa gebruikt 2 percentages om de tarieven jaarlijks aan te passen:

  1. een percentage voor de jaarlijkse aanpassing van het inkomen van de praktijkhouder en van de loonkosten van de medewerkers
  2. plus een percentage voor de jaarlijkse aanpassing van de overige praktijkkosten (zoals huisvesting en ICT).

Deze percentages komen van de overheid en van het CPB. Het zijn rekenpercentages en een gemiddelde van loon- en prijsontwikkelingen in Nederland. “Doordat het niet (huisartsen)zorg specifiek is, kunnen er verschillen zitten in wat wij in de praktijk ervaren en wat er jaarlijks geïndexeerd wordt”, zegt Aard Verdaasdonk, huisarts en portefeuillehouder in het LHV-bestuur.

“Dat kan voor een vertekend beeld zorgen, waardoor je je als huisarts niet altijd kunt herkennen in de cijfers. Daarbij komt dat deze percentages pas in de loop van een kalenderjaar bekend worden. Dat is dus te laat voor de berekening van de tarieven voor dat jaar. Daarom werkt de NZa met een zogenaamde voorcalculatie: de tarieven voor een bepaald jaar worden berekend op basis van een schatting van de 2 percentages. Het ene jaar is de schatting wat te hoog, het andere jaar wat te laag. Dat wordt in het volgende kalenderjaar gecorrigeerd (de zogenaamde nacalculatie).”

Gemiddelden, schattingen en correcties

Zo bleek de schatting voor 2020 te laag en zijn de tarieven voor 2021 naar boven bijgesteld en vervolgens geïndexeerd. Voor 2021 bleek de schatting juist te hoog (ongeveer 1%). Dat betekent dat de tarieven voor 2022 enerzijds worden verhoogd met de voorcalculatie van de indexatie voor 2022 en anderzijds worden verlaagd omdat de tarieven voor 2021 te hoog bleken te zijn (de nacalculatie).

De tariefstijging is daardoor per saldo circa 0,76%. “Kijkend naar mijn eigen praktijk is dat niet reëel”, zegt Verdaasdonk. “Ik hoor dat ook van heel veel leden, die zich daarnaast afvragen waarom de LHV niks doet. Het is dan lastig uitleggen dat het gaat om een vastgestelde systematiek in de beleidsregels, die geldt voor meerdere sectoren, en dat de LHV slechts een van de partijen aan tafel is. Daarbij komt dat deze calculatiemethode soms positief en soms negatief uitpakt. We houden het wel in de gaten. Uiteraard gaan we na of straks de nacalculatie wel weer passend is bij ons gevoel. Verder is het belangrijk om te weten dat deze jaarlijkse indexatie niet het enige instrument is dat van invloed is op de tarieven.

NZa-kostenonderzoek

Eens in de circa 5 jaar voert de NZa een kostenonderzoek uit. Daarin worden alle praktijkkosten onderzocht en worden de tarieven opnieuw berekend. De LHV is momenteel in overleg met de NZa over een nieuw onderzoek naar de praktijkkosten. In oktober moet duidelijk worden wanneer en over welk jaar dat onderzoek wordt uitgevoerd.

“Kijkend naar de praktijk moet dit onderzoek er snel komen. Een jaarlijkse indexactie houdt namelijk, los van dat het niet zorg specifiek is en onze kosten harder gestegen kunnen zijn, ook geen rekening met bijvoorbeeld (volume)groei van het aantal personeelsleden, vierkant meters of ICT-apparatuur (pc’s, etc). Het lastige in deze discussie is dat de laatste 2 jaar niet representatief zijn door de impact van de coronacrisis. Aan de andere kant is 2019 in 2022 al 3 jaar geleden en is mijn praktijk en de uwe niet meer dezelfde. “

Samengevat

De indexatie voor 2022 is als een druppel op een gloeiende plaat. Er is een kostenonderzoek nodig om de inkomsten zorgspecifiek en passend bij de huidige situatie te krijgen. Daarnaast moeten we kijken naar de bekostiging van de (huisartsen)zorg. Daarover kunt u ook meer lezen in eerdere berichten. Ook uw mening is daarin belangrijk. De LHV is een intensief traject gestart om in de gesprekken met de NZa ook uw stem mee te nemen. Geef uw mening via de peilingen in september (leden ontvangen de link iedere vrijdag in september in hun mailbox), huisartsendag of de regiobijeenkomsten over beleid en bekostiging in 2022.

Lees ook meer op onze themapagina over declareren en tarieven

Nieuws

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven de aangepaste tariefbeschikking van oktober niet tijdig te kunnen verwerken in hun systemen. De NZa heeft daarom op verzoek van ZN besloten de laatste tariefbeschikking in te trekken, waardoor huisartsen 3 maanden het verschil van 1,69% moeten voorfinancieren. De LHV heeft vol ongeloof gereageerd op de late komst van dit nieuws en het feit dat zorgverzekeraars klaarblijkelijk zelfs in 14 weken niet de noodzakelijke tariefstijging kunnen verwerken.

De tarieven voor 2022 zijn minder hard gestegen, dan de tarieven voor 2021. Hoe zit dat? In dit bericht leggen we uit hoe de indexering tot stand komt, wat de relatie met het NZa-kostenonderzoek is en hoe de LHV opkomt voor het huisartsenbelang.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefbeschikking voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor 2022 gepubliceerd. In dit bericht vindt u de link naar de laatste versie en leest u de belangrijkste wijzigingen.