Spring naar content

Brief aan informateur: heb oog voor zorg dicht bij huis

Acht huisartsenorganisaties, waaronder de LHV, vragen in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink aandacht voor de maatregelen die nodig zijn om de huisartsenzorg in de huidige efficiënte en betaalbare vorm te kunnen behouden. Omdat de zorg voor de patiënt in de wijk zo ontzettend belangrijk is. Corona laat dat eens te meer zien.

Om de huisartsenzorg nu en in de toekomst overeind te houden, zijn forse investeringen nodig. Corona maakt de urgentie hiervan extra zichtbaar: het merendeel van de patiënten krijgt thuis zorg van de huisarts, waardoor ziekenhuizen en IC’s niet vastlopen. Als huisartsenorganisaties zien we al een tijd dat de huisartsenzorg in de knel zit. In aanloop naar de verkiezingen hebben we dit politiek aangekaart. In de brief aan informateur Tjeenk Willink vragen we het nieuwe kabinet aandacht te hebben voor de volgende maatregelen:

1. Houd de huisarts in de wijk

Wat heeft de huisarts daarvoor nodig?

 • Maak het huisartsenvak en het praktijkhouderschap aantrekkelijker.
 • Verhoog het aantal opleidingsplaatsen met aandacht voor de huisarts-opleiders & zorg voor een goede spreiding over het land.
 • Zet in op voldoende beschikbaarheid van betaalbare huisvesting.
 • Zet in op een toekomstbestendige inrichting van de (huisartsen)spoedzorg.

2. Zorg goed voor de kwetsbare patiënt

Hoe kan de huisarts goede zorg voor kwetsbare patiënten garanderen?

 • Zorg voor voldoende en adequate thuiszorg, (eerstelijns-, ggz-)bedden, verpleeghuizen en mogelijkheden voor consultatie van de ggz en specialist ouderengeneeskunde.             
 • Zorg voor structureel meer tijd voor kwetsbare patiënten in de huisartsenpraktijk.
 • Bied regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties meer (financiële) ruimte om hun faciliterende rol voor huisartsen en als samenwerkingspartner in de regio te vervullen.
 • Geef het veld een bepaalde mate van vrijheid en vertrouwen, enkel contracteren van effectief bewezen zorg helpt niet. Investeer tegelijkertijd in goed onderzoek.
 • Stimuleer gemeenten en zorgverzekeraars om de ‘potjes bij elkaar te leggen’.
 • Investeer structureel in betrouwbare patiëntinformatie op Thuisarts.nl

3. Vereenvoudig het stelsel en geef innovaties de ruimte

Hoe kunnen we het stelsel vereenvoudigen?  

 • Door in de hoofdlijnakkoorden afspraken vast te leggen over (investeringen in) innovatie, kwaliteitsverbetering en organisatiekracht (O&I) van de huisartsenzorg en in preventie maatregelen.
 • Door een andere rol van de zorgverzekeraar – geen concurrentie en marktwerking op basishuisartsenzorg, organisatie en infrastructuur
 • Door het maken van pre-concurrentiële afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners over een adequate (ICT-)infrastructuur en zorg voor kwetsbare groepen.

Samen beslissen over inzet digitale middelen

Tot slot vragen we het nieuwe kabinet de juiste randvoorwaarden voor zorgverleners te creëren, zodat zorgverleners kunnen inspelen op (digitale) ontwikkelingen en digitale middelen goed kunnen inbedden in de dagelijkse praktijk.
Ondertekenaars: InEen, Interfacultair Overleg Huisartsen, Huisartsopleiding Nederland, Landelijke Huisartsen Opleiding Vereniging, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen, Nederlands Huisartsen Genootschap, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.

Meer informatie

Nieuws

De functie Praktijkondersteuner huisarts (POH) is opnieuw beschreven en gewaardeerd. Deze functiebeschrijving is opgenomen in de nieuwe versie van de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarin worden de meest voorkomende functies in de huisartsenzorg beschreven, voorzien van een passende inschaling.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven de aangepaste tariefbeschikking van oktober niet tijdig te kunnen verwerken in hun systemen. De NZa heeft daarom op verzoek van ZN besloten de laatste tariefbeschikking in te trekken, waardoor huisartsen 3 maanden het verschil van 1,69% moeten voorfinancieren. De LHV heeft vol ongeloof gereageerd op de late komst van dit nieuws en het feit dat zorgverzekeraars klaarblijkelijk zelfs in 14 weken niet de noodzakelijke tariefstijging kunnen verwerken.

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg