Spring naar content

Een volgende stap in uitwerking kerntaken huisartsenzorg

Een volgende stap in uitwerking kerntaken huisartsenzorg

16 juni 2020

Begin 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In september stellen de verenigingen de definitieve uitwerking van de kerntaken vast.

Beleid en bekostiging afbeelding

Er is behoefte aan helderheid over de invulling van de kerntaken medisch-generalistische zorg, zorgcoördinatie, preventie, terminaal-palliatieve zorg en spoedeisende huisartsenzorg. Daarom zijn de landelijke huisartsenorganisaties hetvervolgproject ‘Kerntaken in de praktijk’ gestart om de kerntaken te concretiseren. In vier werkgroepen zijn beschrijvingen gemaakt van de zorg die van iedere huisarts verwacht mag worden en van de zorgtaken die optioneel zijn. Ook zijn de noodzakelijke grenzen en randvoorwaarden beschreven.

Discussie en commentaar

In januari 2020 zijn de beschrijvingen getoetst bij de leden van LHV, NHG, VPH en InEen. Praktijkhoudende huisartsen, waarnemend huisartsen, huisartsen in loondienst en huisartsen in opleiding discussieerden over de uitwerkingen in 4 focusgroepen.

Op basis hiervan zijn de beschrijvingen van de kerntaken aangescherpt en verbeterd. Door de coronacrisis liep het traject wat vertraging op. De aangepaste beschrijvingen konden hierdoor niet volgens planning in maart, maar pas eind mei voorgelegd worden aan de ledenvertegenwoordiging van LHV, NHG, VPH en InEen.

In mei zijn ook stakeholders gevraagd om commentaar te leveren op de stukken. Verschillende beroepsverenigingen, waaronder die van de doktersassistenten en de praktijkondersteuners, en partijen als Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut Nederland hebben input geleverd. In de loop van de zomer worden alle ontvangen commentaren verwerkt om te komen tot een finaal document Kerntaken in de praktijk.

Vaststelling en publicatie

De planning is om het document Kerntaken in de praktijk in september te laten vaststellen. Na vaststelling volgt publicatie op de website Toekomsthuisartsenzorg.nl.

Meer informatie

Zie website www.toekomsthuisartsenzorg.nl

Nieuws

Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg, u krijgt er steeds vaker mee te maken. Misschien overweegt  u voor zo’n aanbieder te gaan werken of wordt u er in uw regio mee geconfronteerd. Hoe weet u of die aanbieder de zorg goed georganiseerd heeft en bij uw visie op de zorg past? De LHV helpt u een weloverwogen keuze te maken met het afweginginstrument Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg.

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Dat staat in de uitgewerkte kerntaken die 30 september 2020 zijn gepubliceerd.

De LHV heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de voornaamste drijfveren en wensen van huisartsen voor hoe ze nu werken en dat in de nabije toekomst willen doen. De uitkomsten geven een goed beeld van wat huisartsen nodig hebben en vormen zo nuttige input voor toekomstig beleid en dienstverlening.