Spring naar content

Functiebeschrijving praktijkmanager in nieuwe FWHZ

Functiebeschrijving praktijkmanager in nieuwe FWHZ

10 oktober 2019

De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is geactualiseerd en kent nu 21 referentiefuncties. Nieuw in deze versie is de beschrijving van de functie van praktijkmanager. Heeft u een praktijkmanager in uw praktijk of wilt u met een praktijkmanager gaan werken? Dan geeft de handleiding u informatie over de functie-inhoud en inschaling van deze en andere functies.

Beleid en bekostiging afbeelding

De functie Praktijkmanager is ingedeeld op 3 niveaus, te weten Praktijkmanager A (schaal 7), Praktijkmanager B (schaal 8) en Praktijkmanager C (schaal 9). De verschillen kort op een rij:

  • De functie praktijkmanager A zien we terug binnen een huisartsenpraktijk. De focus ligt op het verrichten van operationele managementtaken binnen vastgestelde kaders en adviseren op operationeel gebied.
  • De functie praktijkmanager B onderscheidt zich van praktijkmanager A door het verrichten van werkzaamheden binnen een groter en/of breder werkterrein (grote praktijk of meerdere praktijken) en het adviseren op operationeel en tactisch gebied.
  • De functie praktijkmanager C onderscheidt zich van praktijkmanager B door het verrichten van werkzaamheden binnen een groot gebied (wijk of regio) en/of multidisciplinair samenwerkingsverband (gezondheidscentrum). De focus ligt tevens op het stimuleren van brede samenwerking tussen meerdere praktijken en andere disciplines in de eerste lijn en op het adviseren op tactisch en strategisch gebied.

Er is een functiebeschrijving opgenomen voor de functies Praktijkmanager B en C, dit geldt niet voor Praktijkmanager A. De belangrijkste kenmerken van de functie Praktijkmanager A zijn terug te vinden:

  • Op pagina 34 en 35 van de handleiding FWHZ is een nadere toelichting opgenomen over de kern van de functie Praktijkmanager, de verschillen met andere functies en de verschillen in niveaus praktijkmanager.
  • Op pagina 53 van de handleiding FWHZ, bijlage 2 Referentiematrix en indelingsniveaus. (Verschillen tussen Praktijkmanager A  met de functie Praktijkmanager B en Praktijkmanager C)

Functiewaardering in de huisartsenzorg

Binnen de huisartsenzorg werken we sinds 2004 met de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit instrument bestaat uit een set van referentiefuncties en een referentiematrix. Jaarlijks buigen de bij de Cao Huisartsenzorg betrokken partijen zich over trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de consequenties hiervan voor het onderhoud van FWHZ.

Cao Huisartsenzorg

De nieuwe Cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Vooruitlopend op de uitwerking van de nieuwe tekst voor de cao, bieden we u een overzicht van de salarisschalen per 1 juli 2019

Nieuws

Geen items gevonden