Spring naar content

Huisartsen delen hun zorgen over jeugdhulp

Op dinsdag 22 juni was er een debat in de Tweede Kamer over het jeugdbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling. Een groot deel van het debat ging over de wachtlijsten en tekorten in de jeugdhulp. Als huisartsen hadden we vooraf onze zorgen gedeeld met de Kamerleden.

Voorafgaand aan het debat hebben we als LHV de zorgen van huisartsen gedeeld over de jeugdzorg:

  • Huisartsen zien kinderen veel te lang wachten op zorg: huisartsen trekken aan de bel voor kinderen en hun ouders die nu veel te lang op hulp moeten wachten.
  • Er wordt te vaak verwacht dat huisartsen en de huisartsenmedewerkers de gaten dichtlopen die elders vallen. Huisartsen kunnen geen jeugdhulp bieden, ze bieden huisartsenzorg.
  • Belangrijk dat huisartsen goede toegang en contact hebben met jeugdhulp: we willen contactpersonen in de jeugdhulp voor de huisartsen, bijvoorbeeld in de vorm van een ondersteuner jeugd.
  • Het verwijsrecht van de huisarts mag niet worden ingeperkt: huisartsen zijn medische professionals die weten wat er speelt in gezinnen. Respecteer hun vrije verwijsrecht zoals vastgelegd in de Jeugdwet. Zie hen als een waardevolle partner. Investeer in goede samenwerking tussen huisartsen en jeugdhulp.

Lees meer hierover in onze brief aan de Tweede Kamercommissie voor VWS

Spraakverwarring gemeentelijk medewerker jeugd en POH

We zien nu dat er op steeds meer plekken een medewerker van de gemeente (een ondersteuner jeugd, die soms zelfs ‘POH-jeugd’ wordt genoemd) wordt ingezet die een schakel is tussen huisartsenzorg en jeugdhulp/wijkteam. Het gebruik van die term POH-jeugd leidt wel tot spraakverwarring. Want het gaat hier om iemand die jeugdhulp biedt (dus geen huisartsenzorg) en die onder verantwoordelijkheid werkt van de gemeente (zowel zorginhoudelijk als financieel).

Tegelijkertijd zien we in sommige huisartsenpraktijken dat er een specifieke POH-ggz is die zich richt op kinderen met lichte, veelvoorkomende psychische klachten. Een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd dus. Die persoon biedt huisartsenzorg en werkt in dienst van de huisartsenpraktijk. Daar gaat de huisartsenpraktijk zelf over.

Het gaat hier dus om twee verschillende soorten functies, met eigen rollen, financiering en aansturing.

In het debat in de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie dit punt ook ingebracht.

We waren dan ook verrast om te zien dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS – in hun afspraken over meer geld voor de jeugdzorg – óók afspraken hebben gemaakt over een grotere inzet van de POH-jeugd in de huisartsenpraktijken. Maar het is niet aan de gemeenten om te bepalen welke functionarissen er in de huisartsenpraktijken werken en huisartsenzorg bieden. Dat hebben we als LHV dan ook laten weten aan VNG en VWS.

Wel zijn we er een voorstander van dat er op meer plekken een gemeentelijke medewerker komt die huisartsenpraktijken en het jeugdhulpaanbod met elkaar verbindt (een gemeentelijk ondersteuner jeugd dus).

Bekijk meer in thema jeugd.

Nieuws over jeugd

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? Of u wel of niet met een zorgvraag aan de slag moet gaan? De nieuwe LHV Aanbodwijzer helpt u met een praktisch online stroomschema keuzes te maken.

In de afgelopen jaren is er het nodige veranderd in het zorglandschap voor jongeren met psychische klachten. Huisartsen bemerken de gevolgen daarvan dagelijks in de praktijk, zoals de lange wachtlijsten waarop hun patiënten komen te staan na verwijzing. De LHV wil huisartsen helpen in wat hun rol is binnen de zorg voor jongeren, door een actualisering van het Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten.