Spring naar content

LHV: ‘Geen rol voor de huisarts bij onvrijwillige zorg’

LHV: ‘Geen rol voor de huisarts bij onvrijwillige zorg’

12 juni 2019

Op 12 juni debatteerde de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge (VWS) over nieuwe wetgeving voor onvrijwillige zorg. De LHV en andere zorgorganisaties hebben zich steeds verzet tegen de invoering van deze wet per 1 januari 2020. De LHV heeft de minister laten weten grote zorgen te hebben omdat nog veel onduidelijk is. Hierdoor bestaat het risico dat u verantwoordelijk wordt voor zorg die niet tot uw deskundigheidsgebied hoort.

Beleid en bekostiging afbeelding

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: ‘Zowel de rol- en taakverdeling voor zorgverleners als de randvoorwaarden die nodig zijn om de patiëntveiligheid te borgen, zijn nog onduidelijk. Eerder is afgesproken een invoeringstermijn van anderhalf jaar te hanteren. Wij willen de minister hieraan houden, hoewel hij tot nu toe niet thuis geeft. Anders vrezen wij dat de huisarts zorg op zijn bord krijgt die niet bij de huisarts thuis hoort.’ De LHV zal huisartsen overigens altijd adviseren om geen zorg te verlenen waarvoor zij niet bekwaam zijn.

Onvrijwillige zorg voorkomen

Per 1 januari 2020 wil het ministerie van VWS de Wet zorg en dwang invoeren, die vooral gaat om ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. De LHV is het eens met de strekking van de wet dat onvrijwillige zorg zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De LHV pleit er echter dringend voor eerst het wet- en regelgevingsproces af te ronden en de randvoorwaarden voor een goede en veilige implementatie verder uit te werken voordat de wet wordt ingevoerd.

Zorgvuldige invoering

In de afgelopen periode hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en andere veldpartijen waaronder Verenso een brief gestuurd en een aantal gesprekken gevoerd met ambtenaren en de minister van VWS over onze bezwaren:

  • Wij vinden dat de huisarts in het geval van ambulante onvrijwillige zorg nooit eindverantwoordelijk kan zijn voor de volledige medische zorg, omdat deze zorg niet tot het deskundigheidsgebied van de huisarts behoort.
  • Daarnaast vreest de LHV dat door (te snelle) invoering onvoorzienbare risico’s kunnen ontstaan in de zorg voor kwetsbare groepen patiënten.

LHV pleit voor uitstel Wet zorg en dwang

Nieuws

De Wet Bopz wordt vanaf 1 januari 2020 vervangen door 2 nieuwe wetten. Namelijk door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Deze wetten staan de toepassing van onvrijwillige zorg thuis toe. Als huisarts kunt u te maken krijgen met patiënten bij wie onvrijwillige zorg aan de orde is. De LHV heeft haar zorgen veelvuldig richting de minister en de Tweede Kamer geuit over de uitvoering van deze wetten, met name in de ambulante setting.

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Om u op de hoogte te houden van de belangrijkste informatie, heeft de LHV een nieuw webdossier Onvrijwillige zorg samengesteld.

De huisarts krijgt toch een belangrijke rol in onvrijwillige zorg in de thuissituatie als het aan minister De Jonge (VWS) ligt. Dit blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer over de Wet Zorg en Dwang. Deze ontwikkeling staat haaks op wat de LHV telkens heeft aangekaart: huisartsen zijn niet bekwaam, bevoegd en bereid om dit te gaan doen. Daarmee maakt de overheid onrealistisch uitvoerbaar beleid.