Spring naar content

Meer ruimte om te voldoen aan herregistratie-eisen huisartsen

Meer ruimte om te voldoen aan herregistratie-eisen huisartsen

23 januari 2020

Het Kaderbesluit College Geneeskundig Specialismen (CGS) is op 1 januari jl. in werking getreden voor alle geneeskundig specialisten. In het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde gaan ook enkele herregistratie-eisen veranderen, waarmee de minister van VWS nog moet instemmen. LHV en NHG hebben in samenwerking met het CGS gestreefd naar uniformiteit in de herregistratie met andere geneeskundig specialisten en in de werkzaamheden van huisartsen. In dit bericht leest u over de wijzigingen.

Beleid en bekostiging afbeelding

Verlaging uren gelijkgestelde werkzaamheden

Voor herregistratie geldt o.a. dat een huisarts over de voorafgaande vijf jaar tenminste gemiddeld 16 uur per week als huisarts in de huisartsenpraktijk moet hebben gewerkt. Uit het nieuwe kaderbesluit volgt dat een huisarts zich ook kan herregistreren op basis van ten minste gemiddeld 8 uur per week werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk in combinatie met 8 uur per week gelijkgestelde werkzaamheden, zoals bestuurs- of onderzoekswerkzaamheden. Dit laatste was voorheen 16 uur per week gelijkgestelde werkzaamheden. 

Verlaging uren medische zorg voor bijzondere groepen

Uit het nieuwe Besluit Huisartsgeneeskunde volgt dat een huisarts zich kan herregistreren op basis van gemiddeld 8 uur per week werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk in combinatie met 8 uur per week in de algemene medische zorg voor bijzondere groepen: asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen en verstandelijk gehandicapten of in de avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost. Werkzaamheden in de dagzorg bij een huisartsenpost kunnen meetellen. Deze combinatie van 8+16 uur wordt door het nieuwe besluit verlaagd naar 8+8 uur.

Aan de algemene medische zorg voor bijzondere groepen is bovendien een groep toegevoegd: de dak- en thuislozen. Daardoor telt ook het werk van de huisarts als straatdokter mee voor herregistratie.

Na ministeriële instemming gaan deze wijzigingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking.

Meer informatie

Bij de KNMG vindt u het huidige overzicht van alle herregistratie-eisen voor (huis)artsen (met uitzondering van de genoemde voorgenomen besluiten, waarvoor nog instemming van de minister nodig is).

Nieuws

Geen items gevonden